Rekreationsfonden

Njurförbundet rekreationsfond bildades i juni 1997. Det ursprungliga kapitalet om ca 79.000:- utgjorde del av en donation som i övrigt tillfördes forskningsfonden.

Rekreationsfonden skall stödja njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med olika former av rekreation.

Det är Njurförbundets styrelse som förvaltar fonden och som beslutar hur stort belopp som skall delas ut varje år. Intäkter till fonden sker antingen via Njurförbundets Bankgiro: 690-1334 eller Plusgiro: 25 30 67-3 eller genom gåvor och arv.

Utdelning ur fonden sker kontinuerligt under året efter ansökan och beslut i Njurförbundets arbetsutskott.

För att ansökan om bidrag ur rekreationsfonden skall behandlas krävs minst ett års medlemskap för barn under 18 år och minst två års medlemskap för vuxna.

För närmare upplysningar och ansökningsblankett kontakta Njurförbundets kansli på telefon 08-546 40 500.