Njurförbundet påverkar

En av Njurförbundets främsta uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Arbetet utgår ifrån Njurförbundets idéprogram och Riktlinjer för god njursjukvård. Läs mer om riktlinjerna här: Riktlinjer för god njursjukvård.

Idéprogrammet är antaget av Njurförbundets förbundsstämma och beskriver våra mål på åtta områden: våra medlemmar, njurvården, organdonation, barn/ungdomar, arbete/utbildning/social trygghet, information, forskning samt samverkan. Läs mer om idéprogrammet här: Idéprogram

Utifrån vår gemensamma erfarenhet och kunskap om hur det är att leva med njursjukdom lyfter vi fram behov och brister. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället.

Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Pressmeddelanden

2018-01-04
Rekordmånga njurtransplantationer under 2017

2017-03-08
Världsnjurdagen - Njurförbundet uppmanar alla att kolla blodtrycket

2016-09-02
Svensk dialysbehandling 70 år

2016-06-27
Njurförbundet möter Gabriel Wikström om dialyskrisen i Sverige

2016-03-10
Skolhälsovården riskerar missa barn med njurproblem

2015-07-29
Oetiskt att inte ge Soliris till alla - Njurförbundet kräver ändring

2015-06-02
Kris för dialysen i Skåne

2015-04-22
Patientlagen har gett njursjuka kommunarrest

Remissvar
2016-03-09
Remissyttrande Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Skrivelser

2017-04-26
Begäran att organisationen för organdonationer och fördelning av organ från avlidna utreds

2015-07-28
Begäran att NT-rådet ändrar rekommendation angående Soliris

Debatt

2018-02-06
Inkompetent handläggning i frågan om organdonationer

2017-03-03
Orimliga skillnader i väntan på njure

2016-04-29
Dåliga villkor för sjuksköterskor äventyrar livsviktig dialysvård
2016-01-21
Ingen blir vårdobjekt om man arbetar rätt

2015-11-19
Vilsen i vården - trots ny patientlag

2015-07-12
Sverige har råd att hjälpa alla

2015-07-07
Allvarligt då ideologin spelar över patienterna

Almedalen
2016 deltog Njurförbundet i politikerveckan i Almedalen i Visby. Vi satte fokus på njurarnas livsviktiga funktioner och betydelsen av tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion. Med vår kampanjslogan är ”Är du en av tio?” uppmärksammade vi att nedsatt njurfunktion är vanligt.

Njurförbundet fanns på plats med ett tält där allmänheten kunde träffa företrädare för Njurförbundet samt sjuksköterskor och läkare med lång erfarenhet inom njurvården. Besökarna kunde få blodtrycket kontrollerat, lämna urinprov och tala med sjukvårdspersonal om njursvikt samt få information om Njurförbundets arbete för njursjuka.

Förbundet arrangerade även ett rundabordssamtal för ett slutet sällskap tillsammans med Centrum för personcentrerad vård, GPCC, med inbjudna nyckelpersoner.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman deltog under Almedalsveckan i samtal och debatter.