Organisation

Njurförbundets medlemmar är organiserade i 14 regionföreningar.

Högsta beslutande organ är förbundsstämman som äger rum vartannat år. Förbundsstyrelsen väljs av stämman och leder förbundets verksamhet. I styrelsen ingår ordförande och åtta ledamöter. Förbundskassören ingår i styrelsen som adjungerad ledamot.

Protokoll från förbundsstämman 2017

Inom förbundet finns en barn- och föräldragrupp samt en ungdomsgrupp. Formellt är dessa utsedda som arbetsgrupper av förbundsstyrelsen.

Ordförandemöte skall hållas minst tre gånger mellan två förbundsstämmor. Ordförandemötena är inte beslutsmässiga men dess diskussioner skall vara vägledande för förbundsstyrelsens beslut i intressepolitiska frågor. Vid behov kan ordförandemötet förrätta fyllnadsval till styrelsen fram till nästa ordinarie stämma.

Vid ordförandemötena deltar regionföreningsordförandena tillsammans med förbundsstyrelsen.

Förbundskansliets personal verkställer styrelsens beslut, bevakar intressepolitiska frågor och representerar förbundet i olika sammanhang. Vidare administreras medlemsredovisningen vid kansliet.