Stadgar för Njurförbundet

Njurförbundets arbete regleras av Stadgar för Njurförbundet, antagna av förbundsstämman 2011. Arbetet i regionföreningarna regleras av Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet. Stadgarna finns att ladda ner här: Stadgar för Njurförbundet


Stadgar för Njurförbundet

§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2 Medlemskap
Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer, närstående samt andra personer som stöder förbundets verksamhet och är medlemmar i en regionförening, som är ansluten till förbundet

§ 3 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är:
att sammansluta alla regionföreningar som uppfyller förbundets ändamål och stadgar och tillsammans med dessa verka för personer som är i behov av njurvård
att genom opinionsbildning och påverkansarbete tillvarata njursjukas,
levande donatorers och närståendes intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet, möjlighet till arbete, studier, rehabilitering och rekreation,
att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och
institutioner,
att i verka för medlemmarnas intressen i samverkan med andra organisationer
att stödja forskning som utvecklar njurvården och förbättrar livssituationen för njursjuka.

§ 4 Förbundets organ
Förbundets organ är:
a. Förbundsstämma
b. Förbundsstyrelse
c. Ordförandemöte

§ 5 Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Förbundsstämma
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma hålles vart annat år under april eller maj månad på plats som fastställs av förbundsstyrelsen. Extra förbundsstämma kan sammankallas efter beslut av förbundsstyrelsen. Extra förbundsstämma skall också sammankallas om minst två tredjedelar av region-föreningarna så kräver. Kallelse, föredragningslista, årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar för de år som stämman skall behandla utsändes till regionföreningarna senast 30 dagar före ordinarie stämma. Har extra förbundsstämma sammankallats skall kallelse, föredragningslista samt handlingar rörande det eller de ärenden som föranlett stämmans sammankallande utsändas till regionföreningarna senast 30 dagar innan stämman sammanträder.
Röstberättigad vid stämman är regionföreningarnas valda ombud. Regionföreningar med upp till 200 medlemmar utser 2 ombud, och därutöver ett ombud för varje påbörjat tvåhundratal medlemmar, dock max 4 ombud.
Förbundsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, ekonomisk förvaltning samt val av revisorer.
Envar medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman.
Beslut får fattas av stämman endast i frågor upptagna i den utsända föredragningslistan.
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Stämmans behöriga sammankallande
3. Upprop av ombud och styrelseledamöter
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av protokollförare för stämman
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
7. Behandling av årsredovisningar sedan föregående stämma
8. Behandling av revisionsberättelserna sedan föregående stämma
9. Fastställande av resultat – och balansräkningarna
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens medlemmar
11. Behandling av motioner, som har inlämnats av medlem eller regionförening.
12. Behandling av förslag, som väckts av förbundsstyrelsen
13. Fastställande av års- och andra avgifter
14. Fastställande av förbundets rambudget och verksamhetsplan för de kommande två åren.
15. Beslut om ev. arvoden och andra ersättningar till styrelsen samt andra förtroendevalda för kommande mandatperiod
16. Val av förbundsordförande för en tid av två år
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av dessa för en tid av två år (enl. § 7)
18. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av två år. En av revisorerna skall vara auktoriserad.
19. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav en utses som sammankallande
20. Avslutning
Vid extra förbundsstämma skall punkterna 1-6 och 20 samt det eller de ärenden som föranlett den extra stämmans sammankallande behandlas.

§ 7 Förbundsstyrelsen
a. Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsstämmans beslut.
b. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, samt jämnt antal och högst 8 övriga ledamöter. Njursjuka ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten, vilket ska återspeglas i styrelsens sammansättning
Om styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet vid extra förbundsstämma skall ledamöternas platser ställas till förfogande.
c. Förbundsstyrelsen utser inom sig en eller två vice ordförande samt inom eller utom sig förbundskassör.
d. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande mot- svarar minst hälften av antalet ledamöter.
e. Förbundsstyrelsen äger rätt att adjungera utomstående som där- vid äger yttrande- och förslagsrätt.
f. Förbundsstyrelsen kan utse arbetsgrupper för särskilda ärenden.

§ 8 Ordförandemöte
Ett ordförandemöte med en representant – ordförande eller ersättare inom styrelsen – från varje regionförening skall hållas minst två gånger mellan två förbundsstämmor. Ordförandemötets diskussioner skall vara vägledande för förbundsstyrelsens arbete. Ordförandemötet kan vid behov förrätta fyllnadsval fram till nästa ordinarie förbundsstämma.

§ 9 Regionförening
Regionförening är en förening som uppfyller förbundets ändamål och stadgar.
Bestämmelser i regionförenings stadgar som avviker från normalstadgarna skall för att vinna giltighet godkännas av förbundsstyrelsen.
Regionförening som inte uppfyller eller som motarbetar förbundets ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och skall underställas förbundsstämman för fastställande.

§ 10 Revisorerna
Förbundsstyrelsens verksamhet och förbundets räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. År utan förbundsstämma skall verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse sändas ut till regionföreningarna senast 31 mars. Om revisorerna uppdagar allvarliga brister i den ekonomiska förvaltningen skall de anmäla detta till regionföreningarna, som då kan besluta om extra förbundsstämma enligt § 6 .Har ej beslut om extra förbundsstämma fattats skall den ekonomiska förvaltningen anses vara godkänd den 1 maj de år ordinarie stämma ej hålles. Verksamheten och styrelsens ansvarsfrihet behandlas dock vid nästa ordinarie stämma för mandatperioden i dess helhet.

§ 11 Firmateckning
Förbundsstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna förbundets firma.

§ 12 Motioner till förbundsstämman
Envar medlem i förbundet eller sammanslutning av medlemmar har rätt att inlämna motion till förbundsstämman. Motion skall inlämnas till kansliet senast den 31 januari det år förbundsstämman äger rum. Förbundsstyrelsen bereder motionen.

§ 13 Förbundskansli
Förbundet biträds i sin verksamhet av ett kansli.
Förbundsstyrelsen leder kansliets arbete.

§ 14 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas på ordinarie förbundsstämma under förutsättning att nytt stadgeförslag av förbundsstyrelsen utsänts senast i samband med utsändningen av kallelse och föredragningslista enligt § 6.
Beslut skall för att äga giltighet fattas med majoritet, omfattande minst
2/3 av antalet i röstning deltagande. Förslag som biträdes av minst 1/2 men mindre än 2/3 av de röstande kan behandlas på nästkommande ordinarie eller extra förbundsstämma, varvid beslut fattas med enkel majoritet.

§ 15 Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan fattas av förbundsstämma och
skall för att äga giltighet biträdas av 4/5 av de röstande.
Upplöses förbundet skall eventuella tillgångar bilda en fond som har till uppgift att använda tillgångarna så att de gagnar njursjukas intressen .
Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet
antagna 12 maj 2007


Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är:
Njurföreningen………………………………………………………..
och utgör en regionförening av Njurförbundet.
§ 2 Medlemskap
Medlemmar är njursjuka, njurdonatorer, närstående samt andra personer som stöder förbundets verksamhet samt har anslutit sig till föreningen och erlagt fastställda avgifter.

§ 3 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är
att regionalt arbeta för njursjuka enligt förbundets stadgar
att genom opinionsbildning och påverkansarbete inom sitt regionala verksamhetsområde tillvarata njursjukas, levande donatorers och närståendes intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet, möjlighet till arbete, studier, rehabilitering och rekreation,
att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och institutioner,
att verka för medlemmarnas intressen i samverkan med andra organisationer.

§ 4 Föreningsmöte
Styrelsen sammankallar medlemmarna till föreningsmöte minst en gång per år utöver årsmötet.

§ 5 Årsmötet
Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång.
Styrelsen utfärdar kallelse till årsmötet på sätt som senaste föreningsmöte beslutat eller per post till samtliga medlemmar.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga sammankallande.
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av protokollförare för mötet
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat – och balansräkningarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av föreningsordförande för ett år.
12. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för ett eller två år enligt § 6.
14. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
15. Val av valberedning.
16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen
17. Behandling av medlemsmotioner som inkommit till styrelsen senast den 31 december året före årsmötet.
18. Ev. förslag till stadgeändringar.
19. Fastställande av medlems- och andra avgifter.
20. Övriga frågor
21. Avslutning

§ 6 Styrelse
a. Styrelsens ledamöter utses av årsmötet sålunda, att ordföranden väljs med en mandattid på ett år och övriga ledamöter på två år. Halva antalet väljs udda år, halva antalet jämna år. Suppleanter väljs för ett år.
b. Föreningsstyrelse som väljs av årsmötet, handhar ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut av förenings- eller årsmöte.
Föreningsstyrelsen skall bestå av ordföranden och jämnt antal ledamöter.
c. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
d. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
e. Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande motsvarar minst hälften av antalet ledamöter.
f. Styrelsen kan utse arbetsutskott och arbetsgrupper

§7 Firmateckning
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.


§ 8 Verksamhetsår och revision
Föreningens verksamhet sammanfaller med kalenderår. Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av två revisorer, valda av års-mötet.
Vid behov av särskild revision kan riksförbundet biträda de av region-föreningarna valda revisorerna.

§ 9 Ändringar i stadgar
För ändring av stadgar fordras beslut av årsmötet, varvid beslutet skall biträdas av minst 2/3 av antalet röstande. Förslag, som biträdes av minst
1/2 men mindre än 2/3 av antalet röstande behandlas på nästkommande föreningsmöte, varvid beslut fattas med enkel majoritet. Om region-förening beslutat anta andra stadgar eller om ändringar i dessa stadgar skall sådana för att vinna giltighet godkännas av riksförbundets styrelse. Särskilda stadgar får icke strida mot riksförbundets stadgar. Om med-lem i en regionförening anser att verksamheten skulle gynnas av en uppdelning i flera föreningar, skall detta förberedas inom föreningen
och föreläggas förbundsstyrelsen för yttrande före beslut.
Förslag till beslut om delning av regionföreningen tas av ett föreningsmöte. I kallelsen till detta föreningsmöte skall förslag till interimsstyrelse och förslag till fördelning av de ekonomiska tillgångarna presenteras.
Till underlag för förbundsstyrelsens beslut om delning skall såväl kallelsen till, som protokollet från föreningsmötet ligga. Av protokollet skall framgå dels interimsstyrelsens sammansättning dels hur de ekonomiska tillgångarna skall delas.

§ 10 Uteslutning
Medlem som motarbetar förbundets/föreningens ändamål eller åsamkar förbundet/föreningen skada kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av årsmöte eller extra medlemsmöte.
Regionföreningens beslut kan av den enskilde överklagas till förbundsstyrelsen.

§ 11 Föreningens upplösning
Beslut om förenings upplösning skall för att vara giltigt fattas vid årsmöte och ett därpå följande föreningsmöte, varvid beslutet i båda fallen skall biträdas av 2/3 av de röstande.
Av kallelse till årsmötet skall särskilt framgå att förslag till upplösning av föreningen skall behandlas.
Vid upplösning av föreningen skall dess eventuella tillgångar tillfalla förbundet eller om detta tidigare upplösts bilda en fond som har till uppgift att använda tillgångarna så att de gagnar njursjukas intressen.