Hälsoenkät RAND-36

Från och med 2017 kommer patienter med kronisk njursvikt, dialysbehandling och transplanterad njure börja ges möjlighet att besvara en enkät med hälsofrågor. Det är en rekommendation från Svenskt Njurregister, SNR, som sedan början på 1990-talet samlat in patientuppgifter från njursjukvården, bland annat för att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs, och för att kunna förbättra njursjukvården i framtiden. Genom att utöka registret med uppgifter om hur njursjuka själva ser på sin hälsa, kan vården stärka sitt förbättringsarbete.

Hälsoenkäten som kallas RAND-36 används sedan tidigare i forskningsprojekt inom njursjukvården. Den mäter patientens upplevda hälsa och livskvalitet. Med ”upplevd” menas att den sjuke själv får uppskatta hur välmående och funktionsförmåga påverkas av sjukdom och hälsa.

Rent praktiskt går det till så att patienten besvarar 36 frågor via ett webbformulär på SNR:s hemsida. Det går att göra hemifrån och den som svarar får resultatet direkt. Frågorna tar upp fysiska, sociala och mentala aspekter. De som inte har tillgång till dator får möjlighet att besvara frågorna i ett pappersformulär.

SNR rekommenderar att mätningarna görs en gång om året. Det tar mellan fem och tio minuter att svara på alla frågorna.

Enkätformuläret i sin helhet kan du se här: RAND-36

Mer information om Svenskt Njurregister finns här: SNR