Om oss

Njurförbundet Almedalen 2016
Nästan 1 500 människor besökte Njurförbundets tält under Almedalsveckan 2016. Vikten av att upptäcka njursvikt i tid var en av frågorna vi lyfte fram. Foto: Tina Pajunen.

Njurförbundet bildades 1969, fem år efter den allra första njurtransplantationen i Sverige. Vi är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar.

Vårt uppdrag

  • Främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets Riktlinjer för god njursjukvård.
  • Företräder njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • Samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.
  • Arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående.
  • Följer samhällsutvecklingen och utvecklar kontinuerligt sin verksamhet.
  • Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Organisation

Njurförbundets medlemmar är organiserade i 14 regionföreningar.

Högsta beslutande organ är förbundsstämman som äger rum vartannat år. Förbundsstyrelsen väljs av stämman och leder förbundets verksamhet. I styrelsen ingår ordförande och åtta ledamöter. Förbundskassören ingår i styrelsen som adjungerad ledamot.

Inom förbundet finns en barn- och föräldragrupp samt en ungdomsgrupp. Formellt är dessa utsedda som arbetsgrupper av förbundsstyrelsen.

Ordförandemöte ska hållas minst tre gånger mellan två förbundsstämmor. Ordförandemötena är inte beslutsmässiga men dess diskussioner ska vara vägledande för förbundsstyrelsens beslut i intressepolitiska frågor. Vid behov kan ordförandemötet förrätta fyllnadsval till styrelsen fram till nästa ordinarie stämma.

Vid ordförandemötena deltar regionföreningsordförandena tillsammans med förbundsstyrelsen.

Förbundskansliets personal verkställer styrelsens beslut, bevakar intressepolitiska frågor och representerar förbundet i olika sammanhang. Vidare administreras medlemsredovisningen vid kansliet.

Årsredovisningar

Stödja forskning som förbättrar njurvården, sprida information och påverka politiker och andra beslutsfattare är tre av många exempel på vad Njurförbundet arbetar med. Nedan kan du läsa våra årsredovisningar från 2009 och framåt.

Njurförbundet årsredovisning 2016

Njurförbundets årsredovisning 2015

Njurförbundets årsredovisning 2014

Njurförbundets årsredovisning 2013

Njurförbundets årsredovisning 2012

Njurförbundets årsredovisning 2011

Njurförbundets årsredovisning 2010

Njurförbundets årsredovisning 2009

Våra stadgar

Njurförbundets arbete regleras av Stadgar för Njurförbundet, antagna av förbundsstämman 2017. Arbetet i regionföreningarna regleras av Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet.

Idéprogram & Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017: