Att öka behandling med dialys i hemmet med ett personcentrerat arbetssätt ger medicinska och ekonomiska fördelar såväl som ökad självständighet och livskvalitet för den njursjuke. En ny gränsöverskridande forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats knappt 3 miljoner euro av bland annat EU. Njurförbundet initierade projektet, som har deltagare inom patientföreningar, företag, akademin och näringslivet från Sverige, Danmark och Norge. Hemdialys har visat sig ge betydande fördelar för patienternas livskvalitet och hälsa jämfört med traditionell sjukhusbaserad dialys.

Dialys i hemmet ger många vinster
Trots de påvisade fördelarna och de nationella målen har andelen hemdialys varit konstant låg över tid i Sverige och hela Öresund-Kattegatt-Skagerrakregionen, med betydande variationer. Detta projekt syftar till att genom gränsöverskridande samarbete och innovativa vårdlösningar öka användningen av hemdialys som en egen behandlingsmetod. Genom att genomföra dialys i hemmet förväntas hälsan förbättras, deltagande i arbetslivet öka, samtidigt som sjukvårdskostnader och miljöpåverkan minskar. Projektet förväntas också främja utvecklingen av värdeskapande tjänster och produktinnovationer inom hemdialys och andra långvariga sjukdomsförlopp.

”Att öka andelen dialyspatienter som själva får sköta sin behandling är en prioriterad fråga för Njurförbundet”, säger Håkan Hedman, förbundsordförande.

Fokus på personcentrering
Dialys i hemmet är ett projekt som tar avstamp i personcentrerad vård. Personcentrerad vård är en etik och ett arbetssätt som fokuserar på människan i vården och inte bara sjukdomen. Personcentrering inom vården vilar på evidens och har visat sig minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten på vården förbättras. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden och med hjälp av teknik och incitament kan man uppnå en etisk, hållbar och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.

Forskning på flera nivåer
Behovsanalyser och konkreta tester i hemmiljö kommer att genomföras för att kartlägga hinder och utmaningar för hemdialys, samtidigt som information från nationella kvalitetsregister för kroniskt njursjuka kommer att sammanställas för att beskriva livssituationen och välmående hos användare av hemdialys. Projektet kommer också att analysera policies, lagstiftning och kulturella skillnader i de deltagande länderna för att identifiera förutsättningar för ökad användning av hemdialys.

Ska skapa skandinavisk modell
Forskningen förväntas resultera i konkreta innovationer för hemdialys. Projektet bygger på partnerskap och samarbete och genom att dela kunskap och erfarenheter över gränserna kommer vi att skapa en skandinavisk modell för hemdialys och personcentrerad vård i hemmet.

För mer information:
Håkan Billig, projektansvarig
Göteborgs universitet
hakan.billig@fysiologi.gu.se
+46 708 84 09 76

Partners: Region Midtjylland, Aarhus universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet, Nordic Medcom AB, Cuviva AB, Fresenius Medical Care Sverige AB Högskolan i Østfold, Universitet i Oslo, Njurförbundet, Sahlgrenska Akademin
Länder: Sverige, Norge, Danmark
Insatsområde: Innovation och entreprenörskap
Specifikt mål: Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering.
Period: 1 september 2023 – 31 augusti 2026
Budget: 2 982 294 EUR
Beviljade EU-medel: 1 422 103 EUR
Norska medel: 306 032 EUR
Medfinansiering från partners: 1 254 159 EUR
Lead partner: Göteborgs universitet