Vad vi vill

En av Njurförbundets främsta uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Arbetet utgår ifrån Njurförbundets idéprogram och Riktlinjer för god njurvård.

Idéprogrammet är antaget av Njurförbundets förbundsstämma och beskriver våra mål på sex områden. Här beskrivs målen kortfattat:

Njurvården

Organisation
 • Verksamheten inom njurvården ska utgå från ett personcentrerat synsätt.
 • Njurförbundets företrädare ska vara medaktörer i njurvårdens planering.
 • Resurser ska finnas efter behov.
 • Likvärdig njurvård i hela landet.
 • Njursjuka ska ha tillgång till en fast vårdkontakt.
Njursvikt
 • Njursjukdom ska upptäckas tidigt.
 • Vården av patienter med nedsatt njurfunktion ska ske i samverkan med njurspecialister.
 • Utbildning av patienter med nedsatt njurfunktion ska ske tidigt.
 • Livsstilsfrågor ska vara en viktig del i njurvården.
Dialys
 • Alla som behöver dialys ska få en individuellt anpassad behandling.
 • Dialys ska vara kostnadsfri för den dialyserande.
 • Njursjuka ska ges förutsättningar att bli fullt delaktiga i samhället.
Njurtransplantation
 • Alla som närmar sig behov av dialys inom överskådlig tid ska ges möjlighet till utredning om njurtransplantation.
 • Alla som väntar på en transplantation ska få information och utbildning.
 • Det ska finnas hög kompetens för uppföljning av njurtransplanterade.
Rehabilitering
 • Njursjuka ska kunna leva ett liv med full delaktighet.
 • Njursjuka behöver medicinsk rehabilitering.

Organdonation

 • Hinder för organdonation ska undanröjas.
 • Allmänheten ska informeras om betydelsen av organdonation.
 • Antalet levande njurdonatorer ska optimeras.
 • En nationell organisation för organdonation ska inrättas.

Barn och ungdomar

 • Njursjuka barn och ungdomars särintressen ska tillvaratas.
 • Barn med njursjukdom ska vårdas vid de enheter som är specialiserade inom pediatrisk njurmedicin.
 • Vi ska erbjuda möjligheter för njursjuka barn och ungdomar och deras familjer att träffas.
 • Elever med njursjukdom ska få gå i en skola där de särskilda behov eleven har till följd av sjukdomen respekteras och personalen är informerad om sjukdomens konsekvenser och elevens förutsättningar.

Arbete, utbildning, social trygghet

 • Njursjuka ska leva bra liv.
 • Alla ska kunna arbeta och studera utifrån sina förutsättningar.

Information

 • Kunskapsnivån om njurar och njursjukdomar behöver höjas.
 • Det går att leva ett bra liv med njursjukdom.
 • Missförhållanden ska belysas.
 • Kännedomen om Njurförbundet behöver öka.

Forskning

 • Det krävs ökad forskning om njursjukdomar.
 • Det krävs fler kompetenta forskare vid universiteten.

Läs mer om Njurförbundets idéprogram