Rand 36 om hälsa och livskvalitet

Här nedan kan du ladda ned hälsoenkäten RAND-36. Enkäten används i vården för att mäta patienters självskattade hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. Med det menas den effekt hälsan har på ditt välmående och din funktionsförmåga avseende fysiska, mentala och sociala aspekter. Enkäten speglar patientperspektivet och möjliggör en djupare förståelse av hur personer som lever med njursvikt skattar och anpassar sig till sin hälsosituation. Uppmärksamhet på detta inom njursjukvården kan vara betydelsefullt när det gäller att stödja patienters egenvård och hantering av sin situation och egenvårdsförmåga.

En del kliniker har börjat använda enkäten, men inte alla. Är du intresserad, fråga personalen på din klinik.
Hälsoenkäten RAND-36 består av 35 frågor inom följande åtta hälsodimensioner:

  • Fysisk funktion
  • Fysiska begränsningar
  • Vitalitet
  • Smärta
  • Emotionella begränsningar
  • Social funktion
  • Psykiskt välbefinnande
  • Allmän hälsa

Ladda ned enkäten som PDF här >