Vad vi gör

Vi skapar ett bra liv för personer med njursjukdom. Utifrån vår gemensamma erfarenhet och kunskap lyfter vi fram behov och brister. Njurförbundet är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället.

Ideellt arbete

Njurförbundet är en ideell förening som sammansluter 14 regionföreningar och tillsammans med dessa arbetar för personer som är i behov av njurvård. Vart tredje år hålls förbundsstämma som på demokratisk väg beslutar om förbundets inriktning och verksamhet.
Här kan du läsa Verksamhetsplan 2023-2025 >

Förbundet har i sin verksamhet ett kansli med anställd personal. Förbundsstyrelsen leder kansliets arbete.

Påverkar

Njurförbundet främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.  Arbetet utgår ifrån Njurförbundets idéprogram och Riktlinjer för god njursjukvård.

Idéprogrammet är antaget av Njurförbundets förbundsstämma och beskriver våra mål på åtta områden: våra medlemmar, njurvården, organdonation, barn/ungdomar, arbete/utbildning/social trygghet, information, forskning samt samverkan. Här kan du ladda ner hela idéprogrammet.
Idéprogram

Vi deltar i samhällsdebatten, uppvaktar politiker, är remissinstans för statliga utredningar och har täta kontakter med beslutsfattare och personal inom vården.

Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Krav på sjukvården
Njurförbundet ställer tuffa krav på att sjukvården och att samhället uppfyller de villkor som krävs för att njursjuka ska kunna leva ett bra liv. Inom många områden har vi lyckats med det. Men vi får inte slå oss till ro. Det finns fortfarande mycket att göra. Alla som har dialys måste kunna få så mycket behandling som de själva vill och är i behov av för att må bra. Så är tyvärr ännu inte fallet. Möjlighet att arbeta, studera och leva ett rikt socialt liv måste gå att kombinera även om man har dialys. Därför ställer vi höga krav på att vården uppfyller även sådana önskemål.

Organdonation
Organdonation är en förutsättning för att transplantationer ska kunna utföras. Njurförbundet har därför under alla år arbetat intensivt med detta. Vi har lyckats förhindra lagändringar som försvårar organdonationer. Nu arbetar vi för att lagar och föreskrifter ses över så att den som verkligen vill donera organ får möjlighet till det. Vi arbetar även för bättre villkor för levande donatorer och att fler närstående till njursjuka informeras om möjligheten att kunna få donera en njure.

Sjukförsäkringsregler
Ekonomi och social trygghet är andra frågor som står högt på Njurförbundets agenda. Vi lägger oss i samhällsdebatten och försöker alltid nå ut i opinionen med de frågor som har betydelse för våra medlemmar. Tack vare vårt agerande finns idag regler inom sjukförsäkringen som positivt särbehandlar dialyserande.

Förebygger
En viktig uppgift är att delta i folkhälsoupplysningen och sprida kunskap om njurarnas fantastiska funktioner och hur man själv kan medverka till att skydda sina njurar samt arbeta för tidig upptäckt av njurpåverkan.

Sprider kunskap

Vi samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige om omvärlden. I pressutskick och debattartiklar sprider vi information till exempel om förhållanden som påverkar vår målgrupp och om nya forskningsrön. Våra informationsbroschyrer beställs av njurmottagningar över hela landet och delas ut av våra föreningsaktiva under till exempel under Världsnjurdagen och Donationsveckan.
Beställ informationsmaterial

Skapar gemenskap

Njurförbundet arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående. Ett ändamål är att sammansluta våra regionföreningar och tillsammans med dessa arbeta för personer som är i behov av njurvård. Genom våra regionföreningar kan medlemmar träffa andra med liknande erfarenheter, få stöd och fördjupade kunskaper genom olika föredrag och delta i tillgängliga aktiviteter.

I Njurförbundets Barn- och föräldragrupp kan familjer med njursjuka barn kan delta i meningsfulla och roliga aktiviteter tillsammans med andra i liknande situation. Genom Ungdomsgruppen får unga vuxna chans att möta jämnåriga och utbyta erfarenheter.

Främjar forskning

Njurförbundet arbetar för att njurforskningen får ökade resurser så att njursjuka får ett bättre liv och att fler lever längre samt att Njurfondens bidrag till forskningen ökar.
Mer om forskning

Samverkar

I samverkan med andra blir Njurförbundet starkare. Genom att samverka med andra aktörer på såväl nationell som internationell nivå får vi ökad kunskap och bättre gehör för våra frågor. Särskild betydelsefulla samverkansparter är:

Sverige
Andra funktionshinderorganisationer, Funktionsrätt Sverige, organisationer för den medicinska professionen såsom Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, Svensk Transplantationsförening, Svenskt Njurregister samt stiftelser, lärosäten och myndigheter inom vårt verksamhetsområde.

Norden
Njurförbundet ingår i Nordiska Njursjukas samarbetsorgan, NNS, där vi delar erfarenheter och drar lärdomar av ländernas olika sätt att arbeta.

Europa
Genom European Kidney Patiens Federation, EKPF, har Njurförbundet möjlighet att påverka situationen för njursjuka i Europa.