Samtliga sex operationer utfördes parallellt på svenska sjukhus och brådskande transporter av njurarna mellan enheterna genomfördes.

Njurbytesprogrammet STEP är ett kliniskt samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Inom kort kommer programmet att överföras till det skandinaviska samarbetet för organtransplantation, Scandiatransplant, varefter även danska och norska inkompatibla par kan delta.

Njurbytesprogrammet STEP ökar möjligheterna till levande njurdonation och för svenska patienter att bli njurtransplanterade. När det finns en levande donator vars njure inte matchar den tilltänkta mottagaren kan paret ingå i programmet. Då kan det bli möjligt att matcha med ett annat par i samma situation.

– En alternativ lösning vid immunologisk inkompatibilitet mellan en levande donator och den tänkta mottagaren är att genomföra ett njurbyte med ett annat inkompatibelt par. Genom ett sådant njurbyte kan två närstående ändå donera och därmed hjälpa sina respektive anhöriga till njurtransplantation med levande donator, säger Lars Wennberg, Patientflödeschef Njurtransplantation på Tema Trauma och Reparativ Medicin Karolinska Universitetssjukhuset.

Den vanligaste immunologiska orsaken till att en närstående inte kan donera är förekomst av antikroppar hos mottagaren riktade mot donatorns vävnadstyp vilket innebär att risken för avstötning skulle vara alltför stor. I dessa fall har mottagaren istället varit hänvisad till väntelista för transplantation med njure från avliden donator.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

2018-11-30

STEP-programmet

Syftet med njurbytesprogrammet STEP är att möjliggöra njurbyten mellan medicinskt accepterade men immunologiskt inkompatibla donator-mottagare par. På så sätt kan en donator som önskar hjälpa en njursjuk närstående donera sin njure anonymt till en annan, okänd njursjuk individ. I utbyte får den närstående istället en njure från en annan mottagares njurdonator. Njurbyten kan ske mellan två eller fler deltagande par.

Den nödvändiga databasen för att utreda immunologisk kompatibilitet har utvecklats av Ragnar Källén medan matchningsalgoritmen har utvecklats av professor Tommy Andersson på Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet.