Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Njurförbundet samlar in, lagrar och använder information om enskilda personer som anmäler sig som medlem, skänker gåvor, prenumererar på vår medlemstidning, inköper material via vår webbshop, besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar Njurförbundet där uppföljande hantering från Njurförbundet krävs. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, som började gälla den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig: Njurförbundet, Drakenbergsgatan 6, 117 41 Stockholm, organisationsnummer 802006–1332, är personuppgiftsansvarig.

När du blir medlem hos oss registreras dina personuppgifter i vårt centrala medlemsregister. Du blir medlem i en regionförening som får ta del av samma personuppgifter som riksförbundet. Regionföreningarna har tillgång till medlemsregistret bara för sin egen förening och använder uppgifterna för att kunna göra utskick om verksamheten och hålla kontakt med sina egna medlemmar.

Riksförbundet ansvarar för att tillhandahålla datasystemet för medlemsregistret, och informerar regionföreningarna om riktlinjer och rutiner för handhavandet av medlemsregistret. Uppdateringar av dina personuppgifter görs både lokalt och av riksförbundet.

Ändamål för insamling av personuppgifter

Vi samlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra ändamål enligt följande:

  • Hantera medlemskap enligt medlemsvillkoren, t ex skicka ut faktura på medlemsavgiften
  • Skicka vår medlemstidning Njurfunk till medlemmar och prenumeranter samt för att kunna skicka ut annan information
  • Hantera gåvor och arv
  • Kontakta den som har ställt en fråga till oss eller vill att vi behandlar ett visst ärende
  • Fullgöra avtal, t ex anställningsavtal, reseräkningar vid kurser/konferenser, beställningar i webbshopen eller annat material
  • Genomföra aktiviteter, som workshops, läger och kurser
  • Hantera ansökningar från våra fonder
  • Göra enkätundersökningar i syfte att förbättra vår service till medlemmar och föreningar

Personuppgifter som behandlas

Medlemmar

I första hand samlar vi in följande uppgifter: namn, adress, e-post, personnummer och telefonnummer. Utöver dessa uppgifter registrerar vi även vilka medlemmar som tillhör samma hushåll. Vi registrerar även om en medlem är njursjuk, donator, transplanterad eller stödmedlem. Vi har även njursjuka barn och anhöriga syskon till dessa som medlemmar.

Läs mer om varför de sistnämnda uppgifterna samlas in under rubriken ”Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter”.

Prenumeranter

När du anmäler att du vill prenumerera på vår tidning Njurfunk, samtycker du till att dina personuppgifter sparas av Njurförbundet. Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, telefonnummer, mobilnummer, e-post och specifika uppgifter kring din prenumeration (exempelvis betalningsinformation).

Hur vi använder personuppgifter

Medlemmar

Njurförbundet använder personuppgifterna till kallelser, avisering av medlemsavgift, utskick och hantering av vår medlemstidning, samt annan information och utskick om det som rör Njurförbundets och regionföreningarnas verksamhet samt medlemserbjudanden. Huvudmedlem står som mottagare av medlemstidning, faktura och annan kommunikation från Njurförbundet.

Prenumeranter

Njurförbundet använder personuppgifterna för att administrera och skicka ut Njurförbundets medlemstidning som distribueras av tryckeri.

Barn under 18 år

Kallelser till barnaktiviteter skickas till medlemmar under 18 år.

Information som kan lämnas ut

Njurförbundet säljer inte dina kontaktuppgifter vidare.

Vi kan komma att dela med oss av information till samarbetspartners som på uppdrag av Njurförbundet utför distribution, information, betalservice, genomförande av evenemang, enkätundersökningar eller andra tjänster. Ett exempel på detta är när vi skickar adresser till tryckeriet för distribution av vår medlemstidning Njurfunk. Ett annat exempel är informationsbrev från Insamlingsstiftelsen Njurfonden, för vilken Njurförbundet är en av fyra huvudmän. När vi gör detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med sekretess.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; tillvarata Njurförbundets rättsliga intressen, eller upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Njurförbundet ansvarar för personuppgifter som hålls i våra egna system och på vår egen webbplats.

Cookies och analysverktyg

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publiceras hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Njurförbundet saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Njurförbundet ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund, lagring och gallring

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter är i huvudsak fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse. Fullgörande av avtal gäller till exempel medlemskap, anställningsavtal, beställningar i vår webbshop och begäran om ersättning vid kurser och konferenser. Rättslig förpliktelse kan vara att vi till exempel är skyldiga att lämna vissa uppgifter till Skatteverket eller annan myndighet och att vi är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen. Berättigat intresse är när vi vill förbättra vår verksamhet och service till medlemmar genom att till exempel genomföra en enkätundersökning och när vi vill nå dig med information av olika slag, t ex från Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Njurförbundet är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. Det är alltså en del av vår grundläggande verksamhet att samla personer som är njursjuka och övriga intresserade som vill arbeta för förbundets ändamål. Uppgifter om hälsa är enligt GDPR så kallade ”känsliga uppgifter” och kan i normalfallet inte samlas in utan ett tydligt samtycke från den registrerade, dvs. från den som är medlem. Det finns dock vissa undantag från detta och vi stöder oss på följande undantag i förordningen, artikel 9, punkt d):

Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.

Uppgifterna som avser om man har en njursjukdom, är transplanterad, donator eller sammanbor med en sådan person används vid ansökan om statsbidrag för handikapporganisationer. De uppgifter som lämnas in till Socialstyrelsen är enbart det totala antalet njursjuka samt antalet närstående till sådana medlemmar. Detta är en förutsättning för att erhålla statsbidrag till Njurförbundets verksamhet och regleras i en särskild förordning, se Socialstyrelsens hemsida för ytterligare information.  Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

Dina personuppgifter bevaras inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation till oss, till exempel är medlem eller givare, och upp till 48 månader efter detta. Uppgifter kommer att gallras då de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Vissa uppgifter kan behållas längre när så krävs av annan lagstiftning och ett exempel på det är bokföringslagen.

Dina rättigheter och val

Det är viktigt för oss att vi har korrekta uppgifter och vi kommer att på eget eller ditt initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när du vill begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas genom att kontakta oss. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter, t ex bokföringslagen. Du kan erhålla information om vilka uppgifter som är registrerade genom att begära ett registerutdrag från oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss alternativt höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Njurförbundet
Drakenbergsgatan 6
117 41 Stockholm

info@njurforbundet.se

Tel: 08 – 546 405 00

Uppdaterad: 2022-05-24