I juni 2019 presenterades betänkandet ”Organbevarande behandling för donation”. Njurförbundet ställde sig positivt till förslagen i betänkandet och såg fram emot en proposition, som enligt planeringen skulle läggas fram till riksdagen för beslut under första halvåret 2020 så att förslagen skulle kunna träda i kraft den 1 september. Så blev det inte.

Men enligt planen för riksdagens arbetsår framkommer att regeringen avser att avlämna en proposition inom området senast den 30 oktober i år. En lagrådsremiss har överlämnats till lagrådet med flera lagändringar som föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.
Lagrådsremissen kan du läsa här>

I dag väntar cirka 800 personer på ett nytt organ, varav cirka 700 väntar på en ny njure, men hinder i lagstiftningen gör att Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller att ta tillvara organ från avlidna.

De nya förslagen som lades fram i betänkandet den 3 juni 2019 syftar framför allt till att förtydliga vilka medicinska insatser som får sättas in när en människa är levande men på väg att dö – för någon annans skull. Syftet är att få en ordning för donation som bättre motsvarar behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige.

2020-09-25