Bromsa njursvikten

Foto: Stefan Melander

Hur kan njursvikt förebyggas och bromsas?
Vad finns att göra i förebyggande syfte?

Det finns inte något botemedel mot njursvikt, men det finns en del saker som är viktiga att tänka på för att i möjligaste mån bromsa utvecklingen av njursvikt. Här kan du läsa om några betydelsefulla hälsofrämjande faktorer, som det är bra att ha kontroll över. Under fliken ”Min hälsodagbok” kan du ta fram ett arbetsblad om hälsofrämjande faktorer, där du kan skaffa dig överblick över just din situation. Du kan även hämta arbetsbladet ”Hälsofrämjande faktorer” här. Detta kan innebära att vissa levnadsvanor behöver förändras. Det kan vara svårt ibland. Diskutera gärna med ditt njursviktsteam. Du kan också läsa mer om förändring av levnadsvanor och motivationsbalans i ”Min hälsodagbok”.

Att du har god kontroll på dina aktuella mediciner (ordination)

Medicinerna bidrar till att bromsa utvecklingen av njursvikten. Medicinerna går ofta ut på att behandla blodtryck och de rubbningar som kan uppstå vid njursvikt. Att ta medicinerna som överenskommet bidrar till att bromsa njursvikten.

Rökfrihet/rökstopp

Rökning ökar risken för försämrad hälsa, som t.ex. för högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Rökning är tydligt förknippad med högre risk att utveckla njursjukdom. Rökning kan också leda till snabbare försämring av njurfunktionen. Här kan du läsa mer: Tobaksfakta

Bra blodtryck

Målvärde: <130/80 mmHg
Högt blodtryck sliter på njurarna. Omvänt kan man säga att ett lägre blodtryck skonar njurarna. Målvärdet för blodtrycket vid nedsatt njurfunktion är vanligtvis 130/80. Fråga din läkare vilket målvärde som gäller för dig.

Minskat proteinläckage i urinen

Målvärde: Så lågt protein/albuminuri-värde som möjligt
Ett högt proteinläckage i urinen sliter på njurarna. Omvänt kan man säga att ett lägre protein-läckage i urinen skonar njurarna. Den blodtryckssänkande behandlingen minskar även proteinläckaget.

Bra blodfetter

Målvärden: Kolesterol < 4,0, LDL < 1,8, HDL Män >1,0 Kvinnor >1,3 Triglycerider <1,7
Att vara njursjuk innebär även ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Bra blodfetter är därför hälsofrämjande. Målvärdena kan behöva anpassas individuellt. Fråga din läkare vilket målvärde som gäller för dig.

Normalvikt

Målvärde: BMI = 20-25 (över 70 år BMI = 22-25)
Normalvikt är generellt bra för hälsan. Fetma innebär ökad risk för bl.a. högt blodtryck och diabetes och innebär också en ökad belastning för njurarna och kan bidra till försämrad njurfunktion.

Bra midjemått

Målvärden: Män < 94 cm Kvinnor < 80 cm (vid diabetes 102 respektive 88 cm)
Ökat midjemått innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och kan också bidra till förhöjda blodfetter.

Minska stillasittandet och rör dig mer!

All rörelse i vardagen har betydelse- även den mycket blygsamma.
– Minska stillasittande: ta pauser och undvik att sitta still för länge.
– Öka din fysiska aktivitet i vardagen: gå eller cykla till arbete.
– Fysisk träning varje vecka: se till att få ett individuellt anpassat träningsprogram av specialistfysioterapeut och delta i någon regelbunden aktivitet du själv tycker är rolig.

Vid njursvikt förlorar man lättare muskelmassa, men det går att återhämta genom träning. Vardagsmotion och träning bidrar dessutom till att sänka blodtrycket, minska risken för hjärt-kärlsjukdom, motverka benskör-het, öka kondition och ork, minska trötthet, motverka nedstämdhet och förbättra upplevd livskvalitet.

Minskad stress

Stress kan bl.a. påverka till förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och förhöjt blodsocker, vilket i sin tur kan bidra till försämrad njurfunktion.

Kosten

Mål: Välbalanserat intag av protein, energi, salt, fibrer och fett
I en balanserad kost är bl. a mängden protein, energi, salt, fett och fibrer av betydelse. Vuxna som befinner sig i ett tidigt stadium av njursvikt (stadium 1-3) rekommenderas att hålla proteinnivån i kosten på en normal nivå, dvs. ungefär motsvarande rekommenderat intag för friska vuxna enligt Nordiska Näringsrekommendationer Råd om bra mat- hitta ditt sätt. Riktlinjer för en balanserad kost finns för att bl.a. minska risken för att utveckla kostrelaterade sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Riktlinjerna är i högsta grad relevanta också för att förebygga eller minska risker och komplikationer förknippade med kronisk njursvikt.

För högt saltintag kan bidra till förhöjt blodtryck. Omättade fetter är att föredra, då det bidrar till en bra blodfettsbalans.

Försiktighet vad gäller vissa smärtstillande läkemedel, fr.a. NSAID-preparat (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug)

Vissa smärtstillande preparat kan minska cirkulationen i njurarna och därmed bidra till försämrad njurfunktion. Därför är det viktigt att man kontrollerar med sin njurläkare och med apoteket om vilken typ av smärtlindrande medicin som är lämplig.

God blodsockerkontroll vid diabetes

Målvärde: HbA1C < 52 mmol/mol
Högt blodsocker sliter på njurarna. Omvänt kan man säga att jämna och bra blodsockervärden skonar njurarna. Man behöver jämföra sitt HbA1C med de blodsockervärden som man mäter själv. Målvärdet kan behöva anpassas individuellt, hör med din läkare vilket målvärde som gäller för dig.

Måttlig alkoholkonsumtion

Alkohol är inte direkt skadligt för njurarna. Men en hög alkoholkonsumtion kan bidra till förhöjt blodtryck. Här kan du testa dina alkoholvanor: Testa/ändra alkoholvanor.

 

Läs mer

Ta hand om dina njurar – förebygg njursvikt på Njurfondens webbplats