Hur fungerar patientmedverkan i regionernas ledning och styrning av hälso- och sjukvården? I rapporten En för alla har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fångat upp erfarenheter hos ett stort antal patientföreträdare och region- och verksamhetsföreträdare. I rapporten beskrivs både utmaningar och framgångsfaktorer för en ändamålsenlig patientmedverkan.

Bidrar med perspektiv

I arbetet med rapporten har myndigheten genom enkäter samlat in erfarenheter från närmare 450 patient- brukar- och närståendeföreträdare och företrädare för regioner, verksamheter och professioner. Det omfattar också intervjuer med ett 50-tal personer med kunskap om och erfarenhet av patientmedverkan.

Undersökningen visar att det finns många exempel på att patientmedverkan skapar värde i hälso- och sjukvården och att det har en tydlig potential att bidra med nytta inom flera områden, skriver myndigheten på sin webbplats. En majoritet av dem som svarat på enkäten upplever att patientföreträdare bidrar med perspektiv som region- och verksamhetsföreträdare ofta saknar.

Patientmedverkan nödvändig

Samtidigt visar svaren att många har erfarenheter av att patientföreträdares synpunkter inte omhändertas på ett systematiskt sätt, att de kommer in för sent i processen eller inte blir inbjudna alls. Synen på vad de kan bidra med och varför de ska vara delaktiga i hälso- och sjukvårdens styrning och ledning varierar också.

– För en del handlar det om att dela information med varandra, medan andra tycker att patientmedverkan är helt nödvändig för att skapa en ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Patientföreträdare tycker ibland att det saknas förståelse för vad de kan bidra med och varför de ska involveras. Om det saknas en gemensam förväntansbild kan det leda till att patientföreträdare uppfattar att de bjuds in till samverkan för syns skull, utan mening eller mål. Det är varken resurseffektivt eller värdeskapande, säger Sara Blume, analytiker, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Läs mer: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys>

2024-01-24