Det behövs mer utbildad sjukvårdspersonal. För att stärka framtidens bemanning inrättar regeringen ett vårdkompetensråd.

Ett nationellt vårdkompetensråd ska samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Njurförbundet har sedan flera år uppmärksammat bristen på specialister inom njurmedicin på såväl läkarsidan som bland sjuksköterskor, och pekat på svårigheten att rekrytera professorer.

– Vi ser väldigt positivt på regeringens initiativ, då det länge funnits en stark oro bland våra medlemmar att personalförsörjningen inte är tryggad framöver, säger Björn Nilsson, vice ordförande för Njurförbundet.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Till att börja med ska rådet rikta sitt arbete mot yrken som kräver högskoleutbildning. Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor.

Vårdkompetensrådet, som ska vara inrättat senast den 1 januari 2020, ska bestå av 14 ledamöter som representerar lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen, UKÄ och den sjukvårdsregionala nivån.

– För att säkra framtidens kompetens inom sjukvården behöver högskolorna, regionerna och myndigheter samverka i högre grad än i dag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

– Njurförbundet förutsätter att Socialstyrelsen ser till att också inhämta patienternas perspektiv och ser fram emot en god dialog mellan vårdkompetensrådet och patientföreträdare, säger Björn Nilsson.

Socialstyrelsen ska senast den 28 februari varje år redovisa rådets vidtagna åtgärder och aktiviteter till Socialdepartementet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2019.

2019-09-24