Över tid har utvecklingen av njurvården och behandlingsmöjligheter varit positiv. Den kan följas i Svenskt Njurregister, SNR. Det är ett så kallat kvalitetsregister som samlar in data från njurmedicinsk öppenvård om patienter med kronisk njursjukdom, CKD, i alla stadier.
Kanske du som läser detta själv har gett medgivande till att dina uppgifter registreras. Då kan du känna att du bidrar till något bra. Syftet är att följa patienter genom hela vårdkedjan, för att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs, och för att jämföra vårdresultat både inom Sverige och med andra länder.

– Registret är ett fantastiskt och unikt sätt att jämföra vårdenheter över landet. Ett kvalitetsinstrument och kontrollsystem, som gör att patienter och vårdpersonal kan se och jämföra verksamheternas resultat. Det har kommit till på professionens initiativ för att vi själva vill förbättra oss och verksamheterna, säger Marie Evans, docent och överläkare i njurmedicin och medlem i SNR:s styrgrupp.

Grunden till registret lades 1991 med patienter i njurersättande behandling (dialys och njurtransplantation). Därefter har det utökats och numera följs även patienter på njurmottagningar, i första hand i CKD stadium 4 och 5. Vad som inte finns i registret är uppgifter om alla de patienter i tidigare stadier som vårdas i primärvården.
Årets rapport från SNR uppmärksammar särskilt samsjuklighet, det vill säga hur vanligt det är med andra sjukdomstillstånd samtidigt med kronisk njursjukdom. Som exempel har över hälften av alla med CKD också någon hjärtkärlsjukdom, såsom hjärtsvikt, kranskärlssjukdomar och stroke.

SNR har bidragit till forskning på ett världsunikt sätt.

En stor andel, 43 procent, av alla CKD-patienter som besöker öppenvården har diabetes typ 1 eller 2.
Att njurarna har skadats av diabetes (diabetesnefropati) är också en av de vanligaste orsakerna till att patienter behöver starta i njurersättande behandling. Tidigare var diabetes typ 1 relativt sett vanligare än typ 2-diabetes som orsak till njurersättande behandling, men tack vare god diabetesvård är det inte längre så. Dock ökar typ 2-diabetes i världen vilket gör att ett framtidsscenario kan vara att personer som diagnosticeras med CKD också ökar.

Högt blodtryck är den dominerande grundsjukdomen hos patienter i njurmedicinsk öppenvård, och hos de som startar i njurersättande behandling har andelen med högt blodtryck som bakomliggande orsak ökat från cirka 10 procent i början på 2000-talet till över 20 procent i dag.
En färsk svensk studie har genom tillgång till registerdata ur SNR nyligen kunnat visa hur viktigt det är att arbeta just för att uppnå bra blodtryckskontroll, även vid CKD-stadierna 4 och 5.

– Sverige har världens största predialysregister, som alltså omfattar patienter med kronisk njursjukdom innan de har startat i dialys. Därmed kan man säga SNR har bidragit till forskning på ett sätt som är världs­unikt, säger Marie Evans.

Text: Sara Norman

FAKTA
Svenskt Njurregister är ett nationellt kvalitetsregister för njursjukvård. Här sparas data om patienter med kronisk njursjukdom, CKD, genom hela vårdkedjan. Varje år publiceras en rapport. Alla rapporter och siffror finns att ladda ned på snronline.se