I början av januari öppnade Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning. Rådgivningstjänsten drivs av Funktionsrätt Sverige, som är en paraply­organisation för över 50 medlemsförbund varav Njurförbundet är ett.
Syftet är att stärka individer att ”hävda sin funktionsrätt”, det vill säga rätten till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar.
Konkret tar sig tjänsten uttryck i praktisk vägledning åt personer med olika funktionsnedsättningar som stöter på problem i samhället.

På Funktionsrättsbyrån arbetar en jurist och en socionom som svarar på frågor via mejl och telefon. De är vana vid rådgivning, kan lyssna på din berättelse, ringa in problemet och spegla det mot dina rättigheter. De har dock inte möjlighet att före­träda enskilda i rättsliga processer eller hjälpa till att skriva överklaganden och dylikt, men kan vid behov hänvisa dig vidare till andra instanser.

Bakgrunden till att Funktionsrätt Sverige startade Funktionsrättsbyrån är att flera medlemsförbund hade skrivit motioner om en rådgivningstjänst.
– Vår bild är att färre förbund i dag har egen möjlighet till rådgivning till medlemmarna på grund av resursbrist, säger Mia Ahlgren,
projektledare.
Ytterligare skäl till att behovet har uppstått menar hon är att samhället har blivit mer komplext, med olika utförare och huvudmän, där medborgarna kan behöva hjälp att orientera sig. Samtidigt upplever många att det har blivit svårt att få rätt mot myndigheter.

Många kontaktar oss om Försäkringskassan.

Intresset har varit stort. Sedan starten har cirka 60 ärenden kommit in. Det har varit en bredd av frågor från hela landet. Från socialförsäkringsärenden till kränkningar i arbetslivet.
– Många kontaktar oss om svårigheter i kontakterna med Försäkringskassan. De ärendena dominerar. Men det har också handlat om till exempel arbetslivet och prioriteringar av sjukvårdsinsatser i samband med covid-19, berättar Lena Falk, administratör.
Frågorna som kommer in samlas i en databas (anonymiserade) för att man ska kunna analysera ärendena och identifiera strukturella brister i samhällets stöd.
– Alla som kontaktar rådgivningen bidrar med ökad kunskap om problem som vuxna med funktionsnedsättning upplever. Funktionsrättsbyrån ska på sikt lyfta fram brister i samhället ur ett rättighetsperspektiv för att bidra till förändring, säger Mia Ahlgren.

Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Förhoppningen är att hitta långsiktig finansiering så att den kan växa och fortleva efter projekttiden. Målgruppen är vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Projektet kommer också att publicera årsrapporter, där man kan dyka ner i olika frågor som kommer in. Därtill och ska ta de fram en metod för rådgivning, en handbok och en utbildning.

Text: Sara Norman

FAKTA

Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. Målgrupp: vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Telefon: 010-898 50 90. Mån kl. 13–16, ons 9–12. kontakt@funktionsrattsbyran.se

INFO

Begreppet Funktionsrätt introducerades 2017 och handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Det handlar om rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och hinder inom olika samhällsområden. Alla har rätt till fungerande vård, skola, arbetsliv o s v.