PRESSMEDDELANDE 14 juli 2017

Ny statistik från Svensk Transplantationsförening visar att den ökande trenden av organdonationer från avlidna är stabil och att antalet donationer kan komma att hamna på samma nivå som under 2016, cirka 185. Fler njurtransplantationer har utförts de första sex månaderna genom att fler njurar tillvaratagits vid de organdonationer som utförts, en ökning med drygt 17 procent. Andelen transplantationer med levande njurdonatorer ligger stabilt, runt cirka 30 procent, men Njurförbundet anser att andelen borde kunna vara högre om en del hinder undanröjs.

Socialstyrelsen redovisar den 13 juli i en rapport om organ- och vävnadsdonatorer under 2016 att det fortfarande råder stora regionala skillnader i landet. Sydöstra sjukvårdsregionen utmärker sig likt tidigare år och redovisar betydligt färre organdonationer än övriga regioner. Region Östergötland, inklusive Universitetssjukhuset i Linköping, hade endast två organdonationer under 2016.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet säger; ”Det är positivt att fler njursjuka har kunnat transplanteras under 2017, men det borde varit fler. Politiker och chefer inom sjukvården måste ta ett betydligt större ansvar för att få bort de hinder som sätter stopp för organdonationer. De regionala skillnaderna är bland annat orsak till att det råder stora skillnader i väntetider för de patienter som behöver få ett nytt organ transplanterat.

Sverige behöver en ny nationell organisation för organdonationer anser Njurförbundet. De nuvarande regionala donationsorganisationerna som är knutna till de fyra transplantationsenheterna är otidsenliga och bör bli en enda. Så är det organiserat i andra jämförbara länder. Det skulle skapa en mer jämlik vård genom att väntetiderna utjämnas för de patienter som väntar på en njurtransplantation.

”Det är oacceptabelt att 75 procent av njursjuka i Stockholm transplanteras nära två år tidigare i jämförelse med de patienter som väntar på en njurtransplantation i Malmö”, avslutar Håkan Hedman.

För mer information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@njurforbundet.se

FAKTA

91 organdonationer har genomförts under de första 6 månaderna i år. 234 njursjuka har hittills i år fått en njure transplanterad, varav 64 från en levande givare, oftast någon inom familjen.

Vid årsskiftet väntade 655 personer på en njure, 64 på en lever, 33 på ett hjärta och 36 på en lunga. I Sverige lever drygt 5500 personer med en transplanterad njure och cirka 4000 har dialys.