PRESSMEDDELANDE den 4 januari 2018

Antalet donationer med organ från avlidna fortsätter att öka. Det visar nya siffror från Svensk
Transplantationsförening. Totalt fick 474 njursjuka en ny njure 2017, vilket är rekord.

Under 2017 donerade 188 personer sina organ efter döden, vilket är tre stycken fler än året
innan. Varje donator kan rädda upp till åtta liv.
– Det är glädjande att antalet donatorer ökar, detta gjorde att fler allvarligt sjuka kunde få ett
nytt organ transplanterat säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.
Totalt sett fick 474 njursjuka en ny njure transplanterad 2017, med njurar från såväl avlidna som
levande donatorer, vilket är rekord och en ökning med tio procent.
– Tyvärr råder stora regionala skillnader som utmärker statistiken och visar att siffrorna överlag
borde vara ännu bättre. Där det finns ambition att öka antalet organdonationer ser vi att
påtagliga förbättringar sker. Södra Sjukvårdsregionen är ett sådant exempel. Njurförbundet
hade hoppats att regeringen skulle genomföra de lagändringar som Anders Milton föreslog i
sin utredning (SOU 2015:84), vilket skulle undanröja många av hinder som råder för
organdonationer. Nu sker inte detta vilket Njurförbundet beklagar, säger Håkan Hedman.
Sverige ligger fortfarande långt efter flera andra länder i Europa beträffande organdonationer.

För mer information:
Håkan Hedman, förbundsordförande, Njurförbundet. tel: 070-718 16 70
hakan.hedman@njurforbundet.se

Fakta 2017:
Organdonationer 188
Njurtransplantationer 474, varav 125 med levande donator
Hjärttransplantationer 62
Lungtransplantationer 64
Levertransplantationer 181
Patienter på väntelistan 800, varav 680 väntar på en njure (per 30/9 2016)
Källor: Svensk Transplantationsförening och Socialstyrelsen

Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas
intressen i samhället, speciellt med inriktning på njursjukas situation i vården. I dag är vi cirka 4 200
medlemmar i alla åldrar.

www.njurforbundet.se