Den 12 maj är det dags för Njurförbundets förbundsstämma. Då beslutar ombud för Njurförbundets regionföreningar bland annat om förbundets verksamhet för de kommande två åren. En ny förbundsstyrelse ska också väljas.

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö strax utanför Stockholm
Tid: Den 12 maj 2019 kl 10.00 – 13.00

Röstberättigad vid stämman är regionföreningarnas valda ombud. Regionföreningar med upp till 200 medlemmar utser två ombud, och därutöver ett ombud för varje påbörjat tvåhundratal medlemmar, dock max fyra ombud. Medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman. Beslut får fattas av stämman endast i frågor upptagna i den utsända föredragningslistan.

Sista datum för att nominera personer till förbundsstyrelsen är den 24 februari.

Motioner ska inlämnas till kansliet senast den 28 februari. Det går bra att skicka motioner med e-post till info@njurforbundet.se.

Inbjudan till stämman skickas i mitten av mars och vi ser fram emot anmälningar senast den 1 april.

Kallelse, föredragningslista, årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar för de år som stämman ska behandla utsändes till regionföreningarna senast den 11 april.