Kalcium/fosfatbalansen

Det är viktigt att man, vid njursvikt, så tidigt som möjligt, bryter den onda cirkel som uppstår av en störd kalcium/fosfatbalans. Det finns i dag ett flertal olika läkemedel och forskning pågår för att ta fram nya och effektivare läkemedel för att hantera detta viktiga problem.

Fosfatbindare

Läkemedel i denna kategori binder fosfat och verkar i tarmen. För att uppnå effekt av läkemedlet krävs att de intas i samband med måltid, så att det fosfat som finns i maten binds i tarmen och inte tas upp i blodet. De olika läkemedlen som ingår i denna läkemedelsgrupp verkar på ett liknande sätt, men trots detta innehåller de olika substanser och biverkningsmönstret är därför olika.
Tidigare var aluminiumhaltiga läkemedel vanligt förekommande. Långvarigt bruk har visat sig kunna leda till ansamling av aluminium i olika vävnader och därför används inte läkemedlen lika mycket längre. Kortvarigt bruk av dessa läkemedel är dock sannolikt ofarligt.

Den vanligaste typen av fosfatbindare i dag innehåller kalcium (s.k. kalciumtabletter). De verkar genom att kalcium och fosfat binds till varandra och kan på så vis inte tas upp i blodet från tarmen. Då tar man inte upp lika mycket av det fosfat som finns i maten. Biverkningarna av dessa preparat är huvudsakligen illamående samt risk att få för hög kalciumkoncentration i blodet.

Det finns även andra substanser som kan binda fosfat men som inte innehåller aluminium eller kalcium. Biverkningarna av dessa läkemedel kan vara magbesvär som illamående och diarré. Symtomen brukar dock vanligen försvinna efter någon veckas användning.

Man strävar efter att hålla fosfathalten i blodet lägre än 1,8 mmol/L.

D-vitamin

D-vitaminpreparat används för att kompensera njurarnas bristande förmåga att bilda vitamin D. Syftet med denna medicinering är att höja kalciumnivån i blodet samt dämpa och normalisera bisköldkörtlarnas aktivitet. Utöver de traditionella D-vitaminpreparaten finns i dag även syntetiska preparat som förutom D-vitaminets egenskaper även har andra positiva effekter på kalciumfosfatbalansen. I början när du tar denna medicin behöver du regelbundet kontrollera nivåerna av kalcium, fosfat och parathormon (PTH) i blodet. Kapslarna sväljs hela tillsammans med vatten.

Biverkningarna av D-vitamin är huvudsakligen kopplade till för hög kalciumhalt i blodet. Detta kan leda till förvirringstillstånd, förstoppning, muskelsymtom och depression.

Calcimimetikum

Detta preparat hjälper mot problem med kalcium/fosfat och förhöjd bisköldkörtelaktivitet (hyperparathyreoidism) genom att påverka bisköldkörtlarnas känslighet för kalcium i blodet. Bisköldkörtlarna ”luras” tro att kalciumnivån i blodet är högre än vad den egentligen är och körtlarna producerar då mindre mängd parathormon (PTH). Det finns i dag lovande resultat som visar att man utöver en sänkning av PTH-värdet i blodet även ser förbättringar när det gäller kalcium/fosfatbalansen. Vanliga biverkningar är illamående och kräkningar. Oftast är de relativt lindriga och övergående. Andra biverkningar som kan förekomma är yrsel, domningar eller stickningar samt aptitförlust.