Styrelsen för Svensk Transplantationsförening publicerar idag rekommendationer för vaccination mot covid-19. Här följer rekommendationerna i sin helhet:

  • Svensk Transplantationsförening rekommenderar vaccination mot COVID-19 till vuxna (18 år och äldre), icke-gravida organtransplanterade samt till de som står på väntelista för organtransplantation.
  • Samma rekommendation gäller för ö-transplanterade samt de som står på väntelista för ö-transplantation.
  • Organtransplanterade betraktas som tillhörande riskgrupp för allvarlig COVID19 infektion och bör därför prioriteras i fas II i enlighet med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation.

Studier som genomförts under 2020 har visat att dödligheten i COVID-19 förefaller vara ökad hos organtransplanterade, i Sverige har mortaliteten rapporterats varit cirka 10%. i Detta är sannolikt orsakat av den immunhämmande medicineringen men även den höga förekomsten av co-morbiditet såsom exempelvis diabetes, hypertoni, njursvikt och hjärtkärlsjukdom.

Hittills finns inga avslutade studier av COVID-19 vaccination hos organtransplanterade patienter, men utifrån vaccinens verkningsmekanism och erfarenheter av annan vaccination hos organtransplanterade ii bedöms riskerna med vaccination vara betydligt mindre jämfört med riskerna med allvarlig COVID-.19 infektion. (Det finns inget som talar för att något/några vacciner skulle vara mindre lämpliga att använda för organtransplanterade.)

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera? Tidigast 1 månad efter transplantationen. Vaccination efter 3 månader, då patientens immunhämmande behandling oftast nått underhållsnivå, kan ge ett bättre resultat av vaccinationen. En sen tidpunkt för vaccinationen kan vara att föredra om patienten fått ökad immunhämmande behandling (ex. induktionsbehandling, avstötningsbehandling) eller bedöms vara extra kraftigt immunhämmad.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? I allmänhet rekommenderas att vaccination utförs mer än 2 veckor före en planerad transplantation.

Kan effekten av vaccination kontrolleras? En månad efter andra dosen av vaccin kan antikroppar kontrolleras.

Innebär vaccination mot COVID 19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid eller att patienten måste tas ned från väntelistan? Nej, men om transplantation görs under pågående, eller kort tid efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen försämras eller utebli pga den initiala immunhämmande medicineringen.

Levande njurdonatorer. Levande njurdonation medför inte en ökad risk för allvarlig COVID-19 infektion och levande njurdonatorer behöver därför inte vaccineras med förtur. Vaccination behöver inte heller ske innan njurdonationen utan kan utföras efteråt.

Patienter som haft COVID-19. Det finns fall där personer, trots påvisade antikroppar efter genomgången infektion,har återinsjuknat i COVID-19 varför även denna grupp bör vaccineras.

Anhöriga till organtransplanterade, skall de vaccineras? För att skydda den transplanterade patienten bör vuxen/vuxna (18 år och äldre) som bor i samma hushåll vaccineras så tidigt som möjligt och helst samtidigt som patienten.

Styrelsen för Svensk Transplantationsförening
Den 16 februari 2021

i Felldin M, Softeland JM, Magnusson J, Ekberg J, Karason K, Schult A, et al. Initial Report From a Swedish High-volume Transplant Center After the First Wave of the COVID-19 Pandemic. Transplantation. 2021;105(1):108-14.
ii Danziger-Isakov et al Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clin Transplant. 2019;33(9):e13563.

Källa: Svensk Transplantationsförening>