CUWX-länens forskningsfond

Bakgrund
År 1982 stiftade Njursjukas förening i CUWX-länen en forskningsfond, Stiftelsen för Njursjukas förening i CUWX-länens forskningsfond, dit forskare inom vår region kan vända sig för att söka bidrag till sina forskningsprojekt. Pengagåvor och donationer genom årens lopp har möjliggjort en utdelning på totalt 3 258 825:- sedan fonden stiftades.

Beslut om utdelning ur fonden gör fondens styrelse. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Stockholms län. Sista ansökningsdag 31 augusti innevarande år. I styrelsen sitter medlemmar från Njurföreningarna i Gävle-Dala och Norra Mälardalen. Njurläkare och transplantationskirurger från Akademiska sjukhuset i Uppsala adjungeras till fondens utdelningsmöte som sakkunniga. För 2014 har beslutats att bifalla två ansökningar om bidrag ur fonden.

Ansökan om forskningsbidrag
Styrelsen för Stiftelsen för Njurföreningarna i CUWX-länens forskningsfond meddelar härmed att medel till ändamål, som främjar forskningen kring njursjukdomar, kan sökas hos fonden. Den som erhållit medel från fonden skall ovillkorligen avge separat rapport, både ekonomisk och resultatmässig, om hur bidraget använts. Nytt bidrag kan ej beviljas förrän sådan redogörelse inkommit. Till de traditionella ansökningshandlingarna bifogas även en för lekmän lättförståelig sammanfattning av densamma.

Styrelsen för Stiftelsen för Njurföreningarna i CUWX-länens forskningsfond meddelar härmed att medel till ändamål, som främjar forskningen kring njursjukdomar, kan sökas hos fonden. Den som erhållit medel från fonden skall ovillkorligen avge separat rapport, både ekonomisk och resultatmässig, om hur bidraget använts. Nytt bidrag kan ej beviljas förrän sådan redogörelse inkommit. Till de traditionella ansökningshandlingarna bifogas även en för lekmän lättförståelig sammanfattning av densamma.

Styrelsen

Stadgar

Ansökan skall vara inskickad senast den 31 augusti gällande år och ställas till:

Stiftelsen för Njursjukas Förening i CUWX-länens forskningsfond
Tommy Johansson
Moje 2 785 30 Gagnef

Ansökningsblankett kan du ladda ner här (i pdf) eller (i Word). Du kan också beställa en blankett genom att (i god tid innan ansökan ska vara inlämnad) skicka ett e-postmeddelande till: tommy.leonards@telia.com