Den 12 maj är det dags för Njurförbundets förbundsstämma. Då beslutar ombud för Njurförbundets regionföreningar bland annat om förbundets verksamhet för de kommande två åren. En ny förbundsstyrelse ska också väljas.

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö strax utanför Stockholm
Tid: Den 12 maj 2019 kl 10.00 – 13.00

Röstberättigad vid stämman är regionföreningarnas valda ombud. Regionföreningar med upp till 200 medlemmar utser två ombud, och därutöver ett ombud för varje påbörjat tvåhundratal medlemmar, dock max fyra ombud. Medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman. Beslut får fattas av stämman endast i frågor upptagna i den utsända föredragningslistan.

Alla handlingar skickas via e-post till anmälda ombud den 11 april.

Protokoll förbundsstämma 2019

Föredragningslista 2019

Bilagor:
Bilaga 1 Årsredovisning 2017
Bilaga 2 Årsredovisning 2018
Bilaga 3 Motioner
Bilaga 4 Förbundsstyrelsens förslag
Bilaga 5 Rambudget 2020-2021
Bilaga 6 Verksamhetsplan 2019-2021
Bilaga 7 Valberedningens förslag