Forskningsfondens stadgar

Stadgar för Stiftelsen för Njursjukas förening i CUWX-länens forskningsfond

PlusGiro Stiftelsen: 58 43 07 – 3

Reviderade och antagna 1998
Godkända avLänsstyrelsen i Uppsala län 1999

Njursjukas Förening i CUWX-länen, NjCUWX, avsatte 1982 medel till en forskningsfond, som redan då inregistrerades som stiftelse av Länsstyrelsen i Uppsala Län.

De stadgar, som då upprättades, revideras 1999 enligt den nya stiftelselagen av den 1/1 1996.

Stadgarna behöver revideras 2010 på grund av att Njursjukas förening i CUWX-länen uppdelats i två nya regionföreningar, Njurföreningen Norra Mälardalen och Njurföreningen Gävle-Dala.

Stadgar

§ 1.
Stiftelsen skall ha till sitt syfte att mottaga och förvaltalikvida medel samt till forskning och därmed förenlig verksamhet inom CUWX-länen utbetalaavkastningen av fondmedlen. Efter enhälligt beslut av stiftelsens styrelse kan även fonderade medel, utöver avkastning utbetalas. Medel får endast utbetalas tilländamål som kommer de njursjuka till nytta.

§ 2.
Stiftelsen skall ha sitt säte inom CUWX-länen och ställas under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

§ 3.
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en stiftelsestyrelse bestående av medlemmar från Njurföreningen Norra Mälardalen och Njurföreningen Gävle-Dala. Respektive förenings årsmöte utser vardera tre ordinarie ledamöter och en suppleant till stiftelsestyrelsen. Stiftelsestyrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Dessutom utser stiftelsestyrelsen två inom njursjukvården verksamma läkare, en läkare inom njurmedicin och en transplantationskirurg samt personliga suppleanter till dessa, att vid utdelning av forskningsmedel adjungeras till styrelsen.

§4.
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Stiftelsens kassör, som utses av stiftelsestyrelsen, skall handha stiftelsens räkenskaper och medelsförvaltning.

Styrelsen utser auktoriserad eller godkänd revisor som skall granska och revidera stiftelsens räkenskaper.

§ 5.
För stiftelsens medel skall finnas bank- och plusgirokonton. Medlen skall vara insatta på svensk bank eller insättas på fond via svensk bank.

§ 6.
Stiftelsens styrelse skall på bästa sätt tillkännage att medel till forskning enligt § 1 kan sökas. Tillkännagivande skall ske årligen före april månads utgång.

Ansökningar om utbetalning från stiftelsen till ändamål, som stadgas i § 1, skall ställas till styrelsen före augusti månads utgång. Samtliga ledamöter i stiftelsens styrelse skall före den 15 september tillställas kopior på inkomna ansökningar.

§ 7.
Stiftelsens styrelse skall sammanträda minst en gång årligenoch senast den 15 december. Beslut om utbetalning fattas av styrelsen med enkel majoritet. Dock skall minst en av läkarrepresentanterna rösta i enlighet med majoriteten för att beslut om utbetalning skall kunna fattas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 8.
Sedan beslut om utbetalningar fattats, skall kopia av styrelseprotokollet tillställas samtliga sökande. Utbetalning av medel skall kunna ske snarast efter det att stiftelsens styrelse fattat beslut härom och sökande rekvirerat medlen.

§ 9.
Den som erhåller bidrag från stiftelsen skall ovillkorligen avge rapport om vad erhållna medel använts till. Nytt bidrag kan ej beviljas, om sådan rapport ej inkommit.

§ 10.
Ändring av dessa stadgar kan göras av stiftelsestyrelsen och i förekommande fall underställas kammarkollegiet.

§ 11.
Dessa stadgar för stiftelsen har antagits vid stiftelsestyrelsenssammanträde 2011-01-18.

Kammarkollegiets beslut 2010-11-09 Dnr 9.3-5660-10