Niclas och Mattias Minnesfond

Stiftelsen Niclas och Mattias Minnesfond riktar sig i första hand till njursviktiga och transplanterade i Västmanland och Uppsala län som är i behov av ekonomiskt stöd som faller inom nedanstående kriterier. Men även medlemmar från övriga landet är välkomna att söka.

  • Rekreation och kursverksamhet till unga njursviktiga/transplanterade och deras anhöriga
  • Rekreation till äldre ensamstående njursviktiga/transplanterade
  • Rekreation till övriga njursviktiga/transplanterade

För att söka bidrag från fonden ska en skriftlig begäran (ansökningsblankett) sändas till Njurföreningen Norra Mälardalen. Ladda ned ansökningsblanketten här >

Skicka komplett ifylld ansökan via post eller skanna in blanketten och skicka via e-post.

Via e-post:
norramalardalen@njurforbundet.se

Via post under adress:
Njurföreningen Norra Mälardalen
c/o Urban Magnusson
Gåddarbo 102
733 99 Möklinta

Stiftelsens styrelse tar därefter beslut om bidrag beviljas. Medlemmar i föreningen kommer att prioriteras.

Frågor om fonden besvaras i första hand av Ann-Lis Westin 070-424 28 00

OBSERVERA att fonden INTE kan lämna allmänna ekonomiska bidrag eller bidrag för exempelvis glasögon, mediciner, matkostnader e.dyl.

CUWX-länens forskningsfond

Bakgrund
År 1982 stiftade Njursjukas förening i CUWX-länen en forskningsfond, Stiftelsen för Njursjukas förening i CUWX-länens forskningsfond, dit forskare inom vår region kan vända sig för att söka bidrag till sina forskningsprojekt. Pengagåvor och donationer genom årens lopp har möjliggjort en utdelning till forskare på totalt 3 583 625:- sedan fonden stiftades.

Beslut om utdelning ur fonden gör fondens styrelse. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Stockholms län. Sista ansökningsdag 31 augusti innevarande år. I styrelsen sitter medlemmar från Njurföreningarna i Gävle-Dala och Norra Mälardalen. Njurläkare och transplantationskirurger från Akademiska sjukhuset i Uppsala adjungeras till fondens utdelningsmöte som sakkunniga.

Ansökan om forskningsbidrag
Styrelsen för Stiftelsen för Njurföreningarna i CUWX-länens forskningsfond meddelar härmed att medel till ändamål, som främjar forskningen kring njursjukdomar, kan sökas hos fonden. Den som erhållit medel från fonden skall ovillkorligen avge separat rapport, både ekonomisk och resultatmässig, om hur bidraget använts. Nytt bidrag kan ej beviljas förrän sådan redogörelse inkommit. Till de traditionella ansökningshandlingarna bifogas även en för lekmän lättförståelig sammanfattning av densamma.

Styrelsen för Stiftelsen för Njurföreningarna i CUWX-länens forskningsfond meddelar härmed att medel till ändamål, som främjar forskningen kring njursjukdomar, kan sökas hos fonden. Den som erhållit medel från fonden skall ovillkorligen avge separat rapport, både ekonomisk och resultatmässig, om hur bidraget använts. Nytt bidrag kan ej beviljas förrän sådan redogörelse inkommit. Till de traditionella ansökningshandlingarna bifogas även en för lekmän lättförståelig sammanfattning av densamma.

Ansökan skall vara inskickad senast den 31 augusti gällande år och ställas till:

Stiftelsen för Njursjukas Förening i CUWX-länens forskningsfond
Tommy Johansson
Moje 2A
785 30 Gagnef

Ansökningsblankett kan du ladda ner här (i pdf ) eller (i Word). Du kan också beställa en blankett från ordförande genom att (i god tid innan ansökan ska vara inlämnad) skicka ett e-postmeddelande till: tommy.leonards@telia.com

Fondens stadgar hittar du under länken Stadgar

Fondens styrelse hittar du under länken Styrelse

Gåvor till Stiftelsen för Njursjukas Förening i CUWX-länens Forskningsfond kan sättas in på fondens bankgiro 736-7196. Kontakta fondens kassör Britta Strandberg, telefon 0243-21 92 63, 070-661 7130 i samband med att du sätter in din gåva på kontot.