Sommarlunch 17 juni 2021

Efter drygt ett års ”instängning” p g a pandemin startade vi lite försiktigt med en sommarlunch i Västerås resp. Uppsala.

Tanken är att vi under några timmar träffas, äta en god lunch och ha trevligt tillsammans utan några planerade aktiviteter.

Uppslutningen blev större än vad vi vågat hoppas på. Totalt 24 st åt en gemensam lunch med de restriktioner som fortfarande finns i samhället.

Årsmöte lördag 13 mars 2021

Årsmötet hölls i år digitalt via Zoom. Dagen började med årsmötesförhandlingar vilka avhandlades utan några anmärkningar.
Roligt att få hälsa fyra nya medlemmar välkomna till vår styrelse och mindre roligt att avtacka två medlemmar för all den tid de lagt ner på vår förening.
Årsmötet genomfördes med ett minimalt antal deltagare. Vår förhoppning var att fler skulle ansluta då en uppkoppling digitalt reducerar den totala tiden för mötet.

Efter årsmötet fick vi en presentation av Funktionsrätt Västmanland vilket är ett samarbetsorgan för 36 läns- eller regionövergripande funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att agera med samlad kraft.
Funktionsrätt Västmanlands vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Ordförande Magnus Agestav berättade om verksamheten och även om hur de kan stötta föreningar både praktiskt (möteslokaler, kopiering mm) och hålla föreläsningar och kurser.

Väntan inför njurtransplantation 2 mars 2021

Tisdagen 2:a mars 2021 kl 19.00 – 21.00 anordnade Norra Mälardalens Njurförening ett digitalt samtal om att befinna sig i väntan inför en transplantation. För många är detta en tid fylld av frågor och osäkerhet inför vad som ska hända och när det kommer att ske.

Medverkande i samtalet var medlemmar från föreningens styrelse samt transplantationskoordinator Åsa Aringskog, Akademiska sjukhuset.

Efter en kortare inledning av Åsa Aringskog släpptes ordet fritt. Många intressanta frågor ställdes och diskussionerna gick varma.
Mötet uppskattades av deltagarna och en uppföljning önskas.

Höstaktiviteter 2020, INSTÄLLDA

Ytterligare två inställd aktivitet pga Covid-19, både lunchträffen och julbordet. Nu ser vi fram emot sommaren 2021 då vi förhoppningsvis kan återgå till ett normalt liv igen.

Webbinarium ”Transplantation och organdonation” under donationsveckan 2020

Under donationsveckan anordnades ett webbinarium under temat ”Transplantation och organdonation”.
Under den första timmen fick de medverkande föreläsa runt sina specialområden för att sedan avsluta med en timme där ordet var fritt. Många kloka frågor och synpunkter kom från de 25 deltagarna vilket de medverkande får ta med sig.

Medverkande:

Vivan Hellström, överläkare i transplantationskirurgi
Regionrådet Malin Sjöberg Högrell (L)
Jan Melin, överläkare i njurmedicin
Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet

Följande frågor diskuterades:

  • Vad innebär njurtransplantation och vad betyder den för patienten?

Njurtransplantation är den bästa behandlingsmetoden jämfört med dialys då personen får ett bättre och friare liv. Dialys är lösningen för de personer som av hälsoskäl inte klarar av en operation.

  • Vilka konsekvenser har covid-19 fått för möjligheter att genomföra transplantationer?

Transplantationer från levande donatorer sattes på vänt i våras men har kommit igång igen. Vid jämförelse med förra året så ser det ljust ut. I dagsläget ligger vi i paritet med förra året.

  • Vad innebär det att leva som transplanterad och som levande donator?

Livskvaliteten ökar väsentligt för de flesta med regelbunden medicinering och kontinuerlig uppföljning från vården kvarstår livet ut. Levande donatorer får sällan några men. De följs upp av sjukvården en tid efter ingreppet. Ingen livslång medicinering krävs.

  • Hur kan vi stimulera till fler njurdonationer?

Mer information krävs för att förstå vikten av att donera ett organ. Dessutom kommer etiken in. Hur ställer man en fråga till anhöriga? Det är mycket viktigt att känna sig helt bekväm med att ställa upp som donator utan påtryckning utifrån. Det finns många skäl till att tacka nej.

  • Vad har hänt med utredningen om organbevarande behandling?

Det har kommit en lagrådsremiss som föregår en proposition från regeringen gällande de förslag som tas upp i den Heckscherska utredningen. Vårt nuvarande donationsregister beskrevs av flera som misslyckat. 15% av befolkningen har registrerat sig men 85% säger sig vilja donera sina organ.

  • Bör förmodat samtycke få starkare ställning?

Det här är en svår fråga som ventilerades från flera synvinklar. En lösning kan vara att registrera sitt samtycke via skattsedeln.

  • Övriga områden som togs upp var

Önskemål om utbildning av sjukvårdspersonal för att kunna hantera donation med efterlevande
Underskott av transplantationsspecialister (väldigt få/inga ST-läkare inom vår region).
Nyttan av transplantation: stor samhällsnytta då dialys är väldigt kostsam och personer kan kommer tillbaka i yrkeslivet.

Sommarresa 2020 INSTÄLLD

COVID-19 fortsätter att härja runt om i världen. Vår ambition var att kunna genomföra en resa i slutet av augusti men tyvärr kan vi inte säkerställa en resa samt att de planerade aktiviteterna är stängda (minimerade för mindre sällskap). Då vi inte vill utsätta någon för viruset har styrelsen beslutat att ställa in årets sommarresa. Vår planering skjuts därför fram till nästa sommar.

Våraktiviteter 2020


Årsmötet
hölls som planerat i Enköping. Dagen började med årsmötesförhandlingar. Därefter fick vi en förevisning av Wallinska gården vilken skötas av Enköpings stads Hembygdsförening. Enköpings Stads Hembygdsförening bildades för att rädda Wallinska gården, den sista 1800-talsgården i centrala Enköping. Wallinska gården är en gammal ”åkargård” representativ för hur en del gårdar såg ut ända in till mitten av 1900-talet.
Årsmötet avslutades med lunch på Stattshörnan. Plats och tid: Som ovan den 14 mars.

Vårens lunchträff blev inställd p g a den rådande pandemin.

Höstaktiviter 2019


Julresa till Hallstahammar och Kolbäck
. Vi besökte Åsby hem och Trädgård för att därefter äta julbord på Westerqwarn. Plats och tid: Som ovan lördagen den 7 dec.

En debatt om organdonation anordnades under donationsveckan. Debatten var öppen för alla och leddes av politiker och representant från Njurförbundet. Plats och tid: Uppsala tisdagen den 5 nov.

Höstresa till Sveriges första stad Sigtuna. Vi besökte Sigtunastiftelsen där vi fick en presentation och rundvandring vilken avslutades med lunch. Därefter var valet fritt: ett besök på Sigtuna museum och/eller egen rundvandring i den pittoreska staden. Plats och tid: Sigtuna lördagen den 12 okt 2019.