Årsmöte 2020 i Njurförbundet Stockholm Gotland genomfördes digitalt via Zoom den 17 september-2020

Årets årsmöte var som vanligt tänkt att hållas under april månad, men som vi tidigare har meddelat så tvingades vi, precis som för de flesta organisationer, att senarelägga årsmötet.
Dessutom p.g.a. kvardröjande effekter av Covid-19 viruset och med hänsyn till er medlemmar genomfördes 2020 års Årsmöte i vår förening digitalt.

Deltagare var 13 stycken.  Årsmötet gick igenom enligt tidigare utsänd dagordning, vilket bl.a. innebar genomgång av årsredovisningen, revisionsberättelsen, fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år 2019.
Extra roligt var att vi på årsmötet fick in en ny fantastisk person till vår styrelse; Elvira Gardell. VI hoppas inom kort få kunna presentera henne lite mer på våran webb.

Protokollet från årsmötet kommer inom kort att finnas under fliken dokument.

Styrelsen

 

 

 

 

Om Njurförbundet Stockholm Gotland

Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är ett ideellt förbund, som drivs av och för människor som har problem med sina njurar. Förbundet välkomnar alla som genom sitt medlemskap önskar ta del av och stödja förbundets verksamhet. Vi välkomnar dig som är njursviktig utan att behöva behandling genom dialys eller transplantation, som är dialyserande eller transplanterad, samt dig som är anhörig eller arbetar inom vården.

Förbundets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län. Tillsammans med övriga regionföreningar bildar vi Njurförbundet. Som medlem i NjSG är man därför också medlem i Riksförbundet.

Oförändrad medlemsavgift för 2020
From 2019 är medlemsavgiften 300 kr /12 månaders period.
Barn och ungdom under 18 år boende på samma adress som vuxen medlem betalar 50 kr/år.

Bli medlem

Du kan också bli medlem genom att sätta in rätt belopp till  bankgiro 5068-2350.
På inbetalningskortet, uppge: namn, adress, födelseår och om du är njursjuk, transplanterad, donator eller stödjande medlem.

Viktigt med medlemskap!
Endast medlemmar erhåller rabatt vid aktiviteter och tidningen NJURFUNK direkt hem i brevlådan. Tänk också på att ju fler medlemmar vi är desto mer lyssnar politikerna och sjukvården på våra krav.

Välkommen som medlem för att:

  • Få information och utbildning om njurar och njurvård.
  • Få rehabilitering och rekreation.
  • Uppleva gemenskap med andra i samma situation.
  • Vara med och påverka.

Njurförbundet Stockholm Gotlands ändamål

  • Främja och tillvarata målgruppens intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och sociala rättigheter.
  • Bevaka och företräda målgruppens intressen gentemot myndigheter, landsting och kommuner.
  • Sprida upplysning och förståelse för särskilda problem som finns för människor med en njursjukdom och i övrigt verka för deras sak.

Gentemot politiker, administratörer och sjukvårdspersonal driver vi vård- och andra intressefrågor för medlemmarnas räkning. Målet är bästa möjliga förebyggande behandling, vård och omhändertagande i alla faser av en njursjukdom.