Kommande aktiviteter

Här brukar vi normalt ha ett antal olika erbjudanden om kommande aktiviteter,
men som tidigare sagts så har dessa måst ställas in under denna höst.

Vi hoppas naturligtvis att de går att genomföra lite längre fram på det nya året.

Så snart det är möjligt kommer vi att inbjuda till dessa via vår webbsida samt i utskick till medlemmarna.

Övergripande intressepolitiska mål samt verksamhetsplan 2019

Inledning

NjGS är riksorganisationens Njurförbundets regionala organisation för vår region; Stockholms län och Gotland.
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Njurförbundet vill att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av Njurförbundets hjärtefrågor.
Mer om detta finns att läsa på www.njurforbundet.se.
NjGS arbetar här i vår region särskilt för följande:

Övergripande intressepolitiska mål
  • Intensifierat och utvecklat preventivt arbete
  • Ökad fokus på tidig upptäckt och inbromsning av njursvikt
  • Transplantation skall vara huvudalternativet vid terminal njursvikt
  • Transplantationsutredningar skall ta högst 3 månader
  • Stärkta möjligheter till val av dialysmetod, antal dialystillfällen per vecka och dialysenhet
  • Större andel självdialys
  • Tryggad kompetens- och personalförsörjning inom njursjukvården
  • Utökade möjligheter till gästdialys
Verksamhetsplan 2019

1. Verksamhet och uppföljning
– Följa upp och driva på genomförandet av Utvecklingsplanen för njursjukvården i Region Stockholm (SLL) 2016-2022
– Regelbundna avstämningsmöten med njurklinikerna samt kontakter med Region Stockholm (SLL) och Region Gotland (förvaltning och politisk ledning)
– Följa utvecklingen av och jämföra de olika dialysenheterna genom tillgänglig statistik och genomförda patientenkäter
– Verka för att alla dialysenheter har formella samråd med patientrepresentanter
– Följa förverkligandet av Patientlagen inom njursjukvården
– Följa hur man tillhandahåller rehabiliteringsåtgärder och paramedicinsk verksamhet (t. ex. kuratorer, psykologer, dietister mm) inom njursjukvården

2. Utbildning och information
– Möten/erfarenhetsträffar i grupp med transplanterade, personer med cystnjurar, dialyspatienter, anhöriga
– Föreläsningar om medicinska och sociala frågor
– Informationsaktiviteter vid t ex Donationsveckan och World Kidney Day
– Följa utvecklingen av njurskolor. Deltagande som resurs

3. Rehabilitering
– Rehabdagar 2 ggr per år
– Friskvårdsaktiviteter, friskvårdshelg m.m.
– Samarbete med Riksförbundets Ungdomsgrupp

4. Sociala och kulturella aktiviteter mm
– Årsmöte
– Kortare dagaktiviteter
– Heldagsutflykt
– Julbord

Hör gärna av dig om Du har frågor eller synpunkter på förbundets verksamhet. Kom gärna med idéer till nya aktiviteter! Kontakta styrelsen eller kansliet.