Donationsveckan 2019

Under Donationsveckan v 45 har Rose-Marie Arnviken-Litbo från Njurföreningen i Kalmar Län varit ute i länet. Dels I Kalmar centrum och bland Linnéstudenterna på Universitetet i 2 dagar. I norra länet har Essie Zetterberg verkat.

IVA och njurmottagningen har även gett oss en del ytterligare material och Ann-Cristin Jönsson och IVA personal har även hjälpt Essie.

Det har varit en bra insats under hela veckan. Överblivet donationsmaterial har lämnats till olika vårdcentraler i Västervik samt mottagningarna på sjukhuset.

 

Essie Zetterberg har varit ihärdig och suttit flera timmar varje dag. Donationsveckan 2019, Västervik. Foto: Ann-Cristin jönsson

Linnéstudenterna har varit mycket nyfikna på vårt evenemang på Universitetet och hade många frågor som de ställde när det gällde själva njursjukdomen.

Varför blir man njursjuk?

Varför är det så tyst om sjukdomen?

Ofta hör man bara om donation och transplantation? Sista stadium av njursjukdomen, varför är det så?

Kan man förebygga och hindra att bli njursjuk?

Varför syns inte vi i TV och på mässor?

Frågorna var många oftare från studenter som går olika hälsoprogram, sjuksköterskeskolan och hälsovetare. Andra organisationer syns oftare ansåg studenterna.

Niklas vid Linnestudenterna, LNU UB Kalmar under donationsveckan 2019. Foto: Rose-Marie Arnviken-Litbo

Föreläsningsdag i Kalmar om anhörigvård

Njurföreningen i Kalmar Län inbjuder till kostnadsfri föreläsningsdag i Kalmar om Anhörigvård

Tema: Anhörigvård – anhöriga som stödjer sina anhöriga

Plats: TIC-huset i Kalmar, Trädgårdsgatan 20, våning 2, Ingång på sidan

Tid: Lördag den 19 oktober (2019) kl. 10:00-15:00

Kl. 10:00     Anhöriga som vårdar en anhörig. (Rosengren och Widén)

Kl. 11:00     forts – Anhörigstöd utifrån gällande lagstiftning.

Kl. 12:00     Paus. Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och the.

Kl. 13:00     Forskningsläget gällande anhörigvård. (Magnusson)

Kl. 14:00     Medlemsinformation från Njurföreningen.

Föreläsare:  Anna-Lena Rosengren, Anhörigstödjare, Kalmar kommun. Nadja Widén, Anhörigstödjare, Kalmar kommun. Lennart Magnusson, Chef för Kunskapscentret i Kalmar.

Anmäl dig senast 14 oktober 2019.

Rose-Marie Arnviken-Litbo, 0737 759796, mia@litbo.org

Christer Andersson, 0739 530021, christer.larsg.andersson@gmail.com

anhorigtraff-r2

Njurskola i Kalmar 2/10

Den 2 oktober kommer Njurföreningen att närvara vid Njurskolan i Kalmar för att informera om vår förening.

Greta Garbo-museet och Staby Gårdshotell

Den 31 augusti besökte några av våra medlemmar Greta Garbo-muséet i Högsby. Det var en trevlig tillställning som avslutades med en lunch på Staby Gårdshotell.

Tackade med tårta!

I juni månad bjöd Njurföreningen i Kalmar dialysavdelningarnas personal i Kalmar, Oskarshamn och Västervik på tårta, som ett tack för deras viktiga vårdinsatser.

Omtyckt dialyspersonal bjöds på tårta.

Medlemsmöte 19 maj

Njurföreningen i Kalmar län hade den 19 maj medlemsmöte på temat våra läkemedel.

Ordförande Claes Molldén hälsade alla medlemmar välkomna och presenterade vår inbjudna gäst, apotekaren Lina Hellström. Claes informerade därefter om höstens planerade aktiviteter. Därefter drack vi kaffe och njöt av en god smörgåstårta.

Lina Hellström informerade därefter om vikten av en korrekt och hållbar medicin användning och att vi som kunder skall kunna känna oss trygga i de läkemedel vi hämtar ut och använder. Ett återkommande problem som uppstår är när en produkt byts ut till en annan produkt än den man är van vid sedan tidigare. Hon svarade även på frågor om olika mediciner vi använder dagligen.

Det var ett mycket uppskattat inslag och mötet avslutades med att Lina erhöll en gåva från oss. Ordförande tackade därefter närvarande medlemmar och hoppades att vi alla skulle ses igen till hösten.

Med vänliga hälsningar, Mia.

Claes överlämnar en gåva till Lina.

FOKUS Patient Nackastrandmässan 17 maj i Stockholm

Rose-Marie Arnviken-Litbo, Kalmar var inbjuden till detta Forum för att representera Njurförbundet i Stockholm.

Den 17 maj 2019 arrangeras en ny mötesplats i Stockholm för intresse-och patientorganisationer, politiker och andra som är intresserade av ökat patientmakt, ökad kunskap för bättre hälsa och vård.

Programansvarig för detta forum är Pernilla Gunther

Detta är ett nytt forum-det första i sitt slag- att tydliggöra behoven kring patientinflytande, samt möjliggöra att tillsammans lyfta viktiga frågor i ämnet på relevanta politiska nivåer såväl som för allmänheten. Under dagen kunde man välja på att lyssna på många olika spännande ämnen och olika tema om patienternas säkerhet, tillgänglighet och bemötande i vården, hur vi använder våra läkemedel. På lilla scenen fanns det möjlighet att delta i olika speakers-corner, som var öppet för alla deltagarna att kunna tala fritt om något man tyckte var angeläget. Bland annat tog man upp hur våra servicehem fungerade så dåligt när man varken fick duscha, gå ut på promenad, maten var urdålig och våra äldre blev mer ensamma än de skulle bo hemma. Priset var för högt ansåg många och en del tyckte att det skulle vara kostnadsfritt för de äldre att bo på serviceboende, då Sverige var ett sånt rikt land.

Själv deltog jag i en föreläsning som handlade om läkemedelsanvändning för äldre, där Kronans Apotek hade gjort en undersökning, som visade att 85% av alla som är 75 år och äldre använder minst ett läkemedel varje dag. Hälften tar minst fyra läkemedel varje dag.

Många äldre medicinerar fel då man glömmer att ta sina läkemedel en anledning kan vara att de inte använder sig av en dosett, so kan underlätta så de inte tar fler tabletter än nödvändigt. Många känner sig också en osäkerhet kring sin medicinering, ibland kommer man inte ihåg om tagit sin medicin och ibland kan detta medföra att man tar dubbelt av sitt läkemedel. Många äldre 75 år vet inte heller att de kan få hjälp med att få en läkemedelsgenomgång. Ibland kan även läkemedelsutbyten orsaka problem, då man får en utbytesmedicin så tar man inte bort det ordinarie receptet, som man hade innan och då blir många äldre förvirrade och tar dubbelt av medicinerna, många saknar även en specifik kontaktperson för att kontrollera sin medicin.

Varje år blir ca 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in på sjukhus. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder per år och det kan vara ännu mera. Det finns även uppgifter om att tusentals människor till och med dör av läkemedelsrelaterade orsaker. Så här har det sett ut i flera år att människor får fel eller onödiga läkemedel och detta är ett stort problem i samhället.

En annan föreläsning handlade om säkerhet för patienterna och detta var viktigt att detta förstärktes inom vården. En annan fråga ställdes på akutvården i dag- är det verkligen en akutvård om man får vänta i 13-17 timmar på akuten? Vad kan man göra för att förbättra detta? Kanske borde vi öppna fler vårdcentraler kvälls/nattetid, som avlastar akuten med lättare fall, som kommer till akuten med ett litet sår eller hosta, detta borde vårdcentralerna ta hand om och se att vi använder våra akutmottagningar till dem som är riktigt sjuka.

Bemötande var en annan fråga som var mycket viktig för patienterna, många upplever att de inte blir bemötta mer respekt av sjukvårdspersonalen, ibland känns det som de inte lyssnar på de problem man har. Patienterna önskar mer inflytande i sin vårdplanering.

Under dagen kunde man även besöka ett 20-tal företag och patientorganisationer. Syftet med FOKUS Patient är att skapa en nationell mötesplats för alla patientföreningar och organisationer, stora som små, oavsett diagnos. Alla tillsammans skapar en starkare röst för patient och förhoppningsvis kommer detta att återkomma nästa år igen.

Under dagen var också flera politiker inbjudna på samtal och paneldebatter och många politiker är medvetna om flera av problemen som togs upp under dagen och skulle ta med sig hem och begrunda och kanske kan det bli någon förändring i framtiden.

Med vänlig hälsning

Rose-Marie Arnviken-Litbo, informationsansvarig

Njurföreningen i Kalmar Län

Program finns på: www.fokusevent.se

Fr. v. Rose-Marie (Njurförbundet), Pernilla Günther (FOKUS17), Sara Norman (Njurförbundet)

 

Njurförbundet firade 50 år

I år är det 50 år sedan Njurförbundet bildades. Njurförbundets 15 regionföreningar var samlade och särskilda gäster från Nordens njurförbund var inbjudna till vårt jubileum på Sånga-Säby den 11 maj. Under dagen hade vi flera föredrag och musikinslag och därefter avslutades jubileumet av middag och festligheter med dans och underhållning. Njurförbundet fick också till jubileumet mottaga den Svenska Flaggan

Firandet ägde rum på Sånga-Säby Hotell & koferens på Ekerö. Från Njurföreningen i Kalmar Län representerades av Claes Mollden, Essie Zetterberg och Rose-Marie Arnviken-Litbo.

Fr. v. Rose Marie, Katti Ahlström, Claes Mollden, Essie Zetterberg

Patientriksdagen 2019

Rose-Marie Arnviken-Litbo, Kalmar var inbjuden till den första patientriksdagen i Stockholm den 7 maj 2019 och representerade då Njurförbundet.

Socialminister Lena Hallengren öppnade och inledde den första patientriksdagen och moderator för dagen var Göran Hägglund.

Vi vill sätta patientens röst i centrum och därför inbjuder Riksförbundet Hjärt&Lung, Neuro, Astma & allergi förbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet i samarbete med Novartis in till patient dagen. En arena där vi utifrån ett patientperspektiv tillsammans diskutera angelägna frågor genom att samla patientföreträdare och identifiera gemensamma utmaningar och lösningar kan vi utbyta erfarenheter och förhoppningsvis skapa en kraft som blir svår för beslutfattare att blunda för.

Tre frågor som vi alla tyckte var viktiga att diskutera under dagen var:

  • Delaktighet i vården – patient lagen
  • Fast vårdkontakt
  • Patientnämndens roll

Johan-Luc af Geijerstam, generaldirektör-Vårdanalys föreläste om ”Så blev det med patientlagen” Det är viktigt att patienten är delaktig i vården där man så långt det är möjligt att försöka göra en bra behandlingsplan i samråd med patienten och läkaren för att utgå från patientens önskemål i sin behandling. Det är lika viktigt att patientens närstående ska kunna medverka vid en bra planering.

Kunskapen om patientlagen är låg bland vårdpersonalen. Det borde vara obligatoriskt för all legitimerad vårdpersonal att regelbundet uppdatera legitimationen, för att säkerställa patientsäkerhet och öka kunskapsnivån gällande patientlagen.

Fast vårdkontakt var nästa ämne under dagen där patientlagen anger att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet skall tillgodoses och att patienten ska få möjlighet att välja fast läkarkontakt inom t.ex. primärvården. Primärvården måste bli bättre på att bemöta sina patienter med längre tid för sina patienter. Som det nu så läggs mycket tid under besöket på att föra anteckningar samtidigt som man skall tillgodose patientens behov. Alla var överens om att man borde gå tillbaka till att läkaren slopar datorn under tiden och diktera och sedan återanställa läkarsekreterarna, som sköter utskriften, på detta sätt kan läkarna ägna mer tid åt sina patienter.

Kännedom om patientnämndernas roll är generellt sett mycket låg idag. Allmänheten bör på ett bättre sätt få både hjälp och informations om deras roll. Under dagen satt vi i olika grupper för att diskutera olika områden och man kunde konstatera att många patienter fick ingen hjälp alls då de hade blivit illa bemött i vården, här gällde det frågor om patientsäkerhet och klagomål hur de hade behandlas. Många patienter som skulle vilja lämna klagomål gör det inte och få av de som gör det är inte nöjda med patientnämndens arbete. För den som inte har möjlighet att själv driva ett klagomålsärende skulle patientnämnden fylla en viktig roll men så är det inte i dag. En översyn bör göras för att utreda om sanktioner och andra påtryckningsmedel kan stärka patientnämnderna. Det måste även bli enklare för patienter att framföra synpunkter, inför öppet digitalt forum där patienten kan framföra klagomål/synpunkter på vården och där vården är skyldig att svara.

Kunskapen om patienlagen är inte tillräcklig när det gäller vad patienten har för juridiska rättigheter. För att utveckla vården måste alla, såväl patienter som personal kunna våga framföra kritik mot verksamheten. Ett aktivt arbete måste till för att skapa en kultur där fler känner sig manade att rapportera missförhållanden inom vården, som tyvärr har ökat genom åren.

Alla var överens om att Patientnämnden borde vara fristående och opartisk, men så upplever inte patienterna det, istället så tycker man att patientnämnden sitter i knäet på landstinget.

Patienterna borde även ha en ombudsman att kontakta, som kan föra deras klagomål och synpunkter om man inte tycker att patientnämnden gör sitt arbete.

Avslutningsvis var önskemålet att patientriksdagen återkommer för uppföljning varje år.

Med vänlig hälsning

Rose-Marie Arnviken-Litbo

v.ordförande/informationsansvarig-Njurföreningen i Kalmar Län

Fr. v. Lars Åke, Håkan, Rose Marie och Björn från Njurförbundet

Världsnjurdagen 8 mars 2018

Kalmarposten uppmärksammade Njurförbundets arbete under Världsnjurdagen den 8 mars på Apotek Sundet vid länssjukhuset i Kalmar. Under Världsnjurdagen erbjöds kostnadsfri blodtrycksmätning och Njurförbundets representant på plats, Rose-Marie Arnviken-Litbo, informerade om njursvikt. 6000 kvinnor i Kalmar län kan ha njursvikt utan att veta om det enligt en studie från Karolinska sjukhuset. Läs hela artikeln här >