VERKSAMHETSPLAN 2021
FÖR NJURFÖRENINGEN ÖREBRO LÄN

Njurföreningen i Örebro län är en av 15 regionföreningar som tillhör Njurförbundet.
Antalet medlemmar i Örebro länsförening var 162 (1/1-2021).

Föreningens medlemmar utgör grunden i vår verksamhet. Njurföreningen Örebro
län har som ändamål att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Alla människor har lika värde och inom förningen tolererar vi inte någon form av diskriminering eller nedsättande behandling. Utifrån gemensamma erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva med njursjukdom lyfter vi fram behov och brister inom bl.a. njursjukvården.

Verksamhetsåret 2020 var inte något annat likt. Verksamhetsåret 2021 kommer inte att vara mycket annorlunda. Olika former av sociala begränsningar till följd av Coronaviruset, har gjort ett normalt föreningsliv svårartat och tråkigt. Förutom det vanliga styrelsearbetet har medlemskontakterna fått inskränka sig till digitala kontakter. Medlemstidningen T-Journalen skickas ut i digital form till medlemmar med sådan teknik hemma. De övriga får den med den vanliga posten, Njurförbundets tidning Njurfunk kommer ut 4 ggr/år. Båda dessa utskick skall bidra till att medlemmarna hålls informerade om föreningens verksamhet

Med förhoppningen om att vi under år 2021 skall få möjlighet till en mer normal föreningsverksamhet, har vi beslutat om verksamhetsårets verksamhetsinriktning.

Viktiga frågor för föreningen att ständigt arbeta med, även under coronaår, i den mån detta är möjligt:

1. Medlemsrekrytering
Föreningen har de senaste åren minskat medlemsantalet. Denna trend skall vi även ett pandemiår motverka.

2. Information om organdonation
Det råder stor brist på organ/njurar och väntetiderna på transplantation är allt för långa. Informationsinsatser behövs för att allt fler personer ska ta personlig ställning för att donera organ, både när man avlider och som levande donator.
Föreningen kommer att medverka till spridandet av sådan information.

3. Dialys i hemmet
Njurföreningen arbetar för att fler dialyserande skall erbjudas att sköta sin dialys i hemmet. Detta förhöjer avsevärt levnadssituation.

4. Fria sjukresor till och från dialys
I flera sjukvårdsregioner i landet har dialyserande personer gratis sjukresor till och från dialys. Föreningen skall verka för att detta blir fallet även i Region Örebro län.

5. Samverkan med sjukvården
Föreningen vill medverka till att njursjukvården i länet utvecklas.
Härvid är samverkan med personalen inom njursjukvården inom Region Örebro län viktigt. Likaså är det viktigt för föreningen att påverka sjukvårdspolitikerna och andra beslutsfattare inom sjukvården.
Föreningen vill ha en fortsatt god kontakt med Regionens njurmedicinska mottagningar och de tre dialysmottagningarna i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

6. Sjukvårdsresurser
Antal personer som drabbas av nedsatt njurfunktion ökar i vårt land. Sjukvårdsresurser måste finnas som täcker behovet av god och säker njursjukvård.

7. Medlemsaktiviteter
Föreningen skall under året, om möjligt, ordna medlemsmöten samt utflykter för medlemmar och anhöriga.

8. Information
För att nå ut med information till medlemmar och allmänheten har föreningen en hemsida: njurforbundet.se/foreningar/orebro-lan
Föreningen skall detta år några gånger ge ut medlemstidningen T-Journalen.

9. Föreningens stödfond
Föreningsmedlemmar kan ansöka om ekonomiskt stöd ur föreningens stödfond.

Vid årsmötet 2021-04-25 godkände årsmötet styrelsens förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.