Verksamhetsplan 2020

Njurföreningen i Örebro län är en av 15 regionföreningar som tillhör Njurförbundet.
Antalet medlemmar i Örebro länsförening var 161 (1/1-2020).

Föreningens medlemmar utgör grunden i vår verksamhet. Njurföreningen Örebro län har som ändamål att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Alla människor har lika värde och inom förningen tolererar vi inte någon form av diskriminering eller nedsättande behandling. Utifrån gemensamma erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva med njursjukdom lyfter vi fram behov och brister inom njursjukvården.

Viktiga frågor för föreningen att arbeta med under verksamhetsåret:
1. Medlemsrekrytering
Föreningen har de senaste åren minskat medlemsantalet. Föreningen skall prioritera arbetet med att öka medlemsantalet. Medlemsvärvningen riktar sig även till dem som ännu inte kommit i aktiv uremivård, dvs dialyserande eller transplanterade.
Föreningens besök på de tre dialysmottagningarna kommer att prioriteras.
Föreningen kommer löpande att förse njursjukvårdens olika enheter med föreningens rekryterings material.

2. Information om organdonation
Det råder stor brist på organ/njurar och väntetiderna på transplantation är för lång. Informationsinsatser behövs för att allt fler personer ska ta personlig ställning för att donera organ, både när man avlider och som levande donator. Föreningen kommer att i olika sammanhang medverka till sådan information, bland annat i samband med nationella och internationella donationsdagar. Vi använder oss av material från både Njurförbundet och av egenproducerat informationsmaterial om föreningens existens och verksamhet.
Vid informationsaktiviteter vill vi också under 2020 samarbeta med personal inom njursjukvården i Region Örebro län.

3. Dialys i hemmet
Vid USÖ finns en självdialysenhet varifrån flera patienter har övergått till hemhemodialys (bloddialys i hemmet) med avsevärt minskade kostnader för sjukvården. Njurföreningen arbetar för att fler dialyserande kan erbjudas att sköta sin dialys i hemmet antingen i form av HD (bloddialys) eller i form av PD (påsdialys).

4. I flera sjukvårdsregioner i landet har dialyserande personer gratis sjukresor till och från dialys. Föreningen skall verka för att detta blir fallet även i Region Örebro län.

5. Föreningen vill medverka till att njursjukvården i länet utvecklas. Njurförbundet antog 2005 handlingsprogrammet ”Riktlinjer för god njursjukvård – kvalitetsdokument ur patientperspektiv” som för några år sedan kompletterades med dokumentet ”Idéprogram och stadgar för Njurförbundet”. Dokumenten är vägledande i föreningens arbete att påverka utvecklingen av njursjukvården i vår region.
I vår strävan att leva upp till dessa mål har föreningen bl.a. årligen samråd med personalen inom njursjukvården inom Region Örebro län.
Det är också viktigt för föreningen att påverka sjukvårdspolitikerna och andra beslutsfattare inom sjukvården.

6. Varje år ökar antalet personer i aktiv uremivård, dvs av människor som påbörjar dialysbehandling eller blir njurtransplanterade. Föreningen skall arbeta för att tillräckliga resurser skall finnas för en utbyggnad av njursjukvården inom Örebroregionen så att också gästdialys kan erbjudas vid länets tre dialysmottagningar.

7. Föreningen skall under året genomföra medlemsmöten med information för medlemmarna/anhöriga inom angelägna områden samt ordna utflykter för medlemmar och anhöriga.

8. Föreningen vill ha en fortsatt god kontakt med länets tre dialysmottagningar och de njurmedicinska enheterna i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

9. Ett av föreningens syften är att ”fånga upp” frågor som kommer från medlemmarna och vara behjälpliga att stötta njursjuka och deras anhöriga.

10. Många personer med utländsk bakgrund finns i våra sammanhang. Alla har inte möjlighet att tillgodogöra sig information på svenska. Föreningen har som ambition att stötta dessa personer för att övervinna hinder och svårigheter och bidra till att tryggheten också i deras tillvaro ökar.

11. För att nå ut med information till medlemmar och allmänheten har föreningen en hemsida: njurforbundet.se/foreningar/orebro-lan

12. Föreningen ger fyra gånger per år ut medlemstidningen T-journalen som också finns tillgänglig vid länets dialys- och njurmottagningar.

13. Föreningsmedlemmar kan ibland vara i behov av ekonomiskt stöd. Föreningen har en stödfond från vilken njursjuka medlemmar vid två tillfällen per år kan ansöka om medel, i första hand i samband med rekreation, rehabilitering eller liknande hälsofrämjande åtgärder. Fonden kan även medge utdelning av medel till forskning och till utbildning/fortbildning av personal inom njursjukvården.

Vid årsmötet 2020-03-08 godkände årsmötet styrelsens förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020.